หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน 
   อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ Bachelor  of  Science  Program  in Food and Business Service            

 

ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม
       วิทยาศาสตรบัณฑิต (การอาหารและธุรกิจบริการ) Bachelor  of  Science (Food and Business Service )

     ชื่อย่อ  
       วท.บ. (การอาหารและธุรกิจบริการ) B.S.  (Food and Business Service )

 

ปรัชญาของหลักสูตร         

      ผลิตบุคลากรด้านการอาหารและธุรกิจบริการเพื่อสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่นำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาหารและธุรกิจการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการประกอบอาหารและธุรกิจการบริการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารจัดการอาหารและธุรกิจบริการ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติในการประกอบวิชาชีพอย่างจริยธรรมและคุณธรรม

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312