Main Menu
  Home
  About Journal
  Call for Paper
  Publication Scopes
  All Issue / Contents
  Criteria
  Editorial Staff
  Contact Us
Link
    Uttaradit Rajabhat University
    Faculty of Science and Technology

 Home

  ฉบับที่ 1
กรกฎาคม                       ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                      จัดทำบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
กรกฎาคม - สิงหาคม      เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
สิงหาคม                         ประชุมพิจาราณาเพื่อคัดเลือกบทความและจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน ให้ตรงตามสาขาวิชาที่ส่ง
สิงหาคม - กันยายน        ผู้ทรงคุณวุฒิพิจาราณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

 

Copyright®2011 Journal of Science and Technology
Faculty of Science and Tecnology Uttraditrajbhat University
All  rights  reserved.
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300   โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312