การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2556

1. องค์ความรู้ "แนวทางการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบ TQF"

  การบ่งชี้ความรู้หรือรายการความรู้ที่ต้องใช้ เพื่อให้นำไปสู่องค์ความรู้ที่ได้กำหนดไว้
    - แนวทางการจัดทำรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
    - แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
    - การเตรียมความพร้อมสู่การตรวจประเมิน

 

2. องค์ความรู้ "เทคนิคการผลิตบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่"

  การบ่งชี้ความรู้หรือรายการความรู้ที่ต้องใช้ เพื่อให้นำไปสู่องค์ความรู้ที่ได้กำหนดไว้
    - การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
    - แนวทางการหาแหล่งเผยแพร่บทความ
    - จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ 

 การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อนำมากลั่นกรองและตรวจสอบ และจัดทำเนื้อหาความรู้

   เอกสารเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้

   
- เอกสารประมวลความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้

   
  ประจำปีงบประมาณ 2553
  ประจำปีงบประมาณ 2554
  ประจำปีงบประมาณ 2555
  ประจำปีงบประมาณ 2556
  คณะทำงานจัดการความรู้
  แผนการจัดการความรู้
     ด้านการผลิตบัณฑิต
  แผนการจัดการความรู้
     ด้านการวิจัย
  รายงานผลการจัดการความรู้
  กระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ
   แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   แนวทางการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา
 
 
 
  รายงานผลการอบรม
  มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้