การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553

องค์ความรู้ "การจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป"

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการสอน ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้หัวข้อการอบรมต้องการและจำเป็นต่อบุคลากรภายในคณะ และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ จนได้องค์ความรู้ที่จำเป็น 1 เรื่อง คือ“การจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 การบ่งชี้ความรู้หรือรายการความรู้ที่ต้องใช้ เพื่อให้นำไปสู่องค์ความรู้ที่ได้กำหนดไว้
    - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
    - ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
    - ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น PHP,HTML

การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อนำมากลั่นกรองและตรวจสอบ และจัดทำเนื้อหาความรู้
   เอกสารที่ใช้อ้างอิงการแสวงหาความรู้

- สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตร
ด้วย Joomla
ผู้เขียน
สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล
- คู่มือเรียนเขียนเว็บด้วยภาษา
PHP + MySQL
ผู้เขียน : ชาญชัย ศุภอรรถกร
- เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ผู้เขียน :
ดร.ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
   เอกสารเนื้อหาความรู้ที่จัดทำ
   
- คู่มือการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป
ด้วยโปรแกรม Joomla

   
  ประจำปีงบประมาณ 2553
  คณะทำงาน
  แผนการจัดการความรู้
  รายงานผลการจัดการความรู้
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  พื้นฐานการทำเว็บไซต์
  การออกแบบเว็บไซต์
  โปรแกรมสำหรับทำเว็บไซต์สำเร็จรูป
  การใช้ภาพกราฟฟิกบนเว็บไซต
  การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต
  แหล่งข้อมูลการทำเว็บไซต์
  การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต สำหรับการเรียนการสอน
  แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของสารสนเทศและฐานข้อมูล
 
 
 
  รายงานผลการอบรม "การจัดทำ
เว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla"
  ผลงานที่เกิดขึ้น
  มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้