การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554

องค์ความรู้ "การใช้งาน Google Apps เพื่อการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน"

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการสอน ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้หัวข้อการอบรมต้องการและจำเป็นต่อบุคลากรภายในคณะ และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ จนได้องค์ความรู้ที่จำเป็น 1 เรื่อง คือ“การใช้งาน Google Apps เพื่อการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 การบ่งชี้ความรู้หรือรายการความรู้ที่ต้องใช้ เพื่อให้นำไปสู่องค์ความรู้ที่ได้กำหนดไว้
    - ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
    - ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Apps
    - ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ การใช้งาน Google Apps ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน

การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อนำมากลั่นกรองและตรวจสอบ และจัดทำเนื้อหาความรู้
   เอกสารที่ใช้อ้างอิงการแสวงหาความรู้

 
- สร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ ง่ายและฟรี
ด้วย Google Documents
ผู้เขียน
จิตาตินันท์ สิงห์คสิริ
 
   เอกสารเนื้อหาความรู้ที่จัดทำ
   
- เอกสารประกอบการอบรม "การใช้งาน Google Apps"
โดย อ.ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
   
  ประจำปีงบประมาณ 2553
  ประจำปีงบประมาณ 2554
  คณะทำงานจัดการความรู้
  ประเด็นการจัดการความรู้และเป้าหมาย
  แผนการจัดการความรู้
  รายงานผลการจัดการความรู้
  การใช้งานระบบ E-mail
  การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
  การสร้างปฏิทินนัดหมายออนไลน์
  การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต สำหรับการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของสารสนเทศและฐานข้อมูล
 
 
 
  แบบประเมินการอบรม
  รายงานผลการอบรม
  มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้