การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2555

องค์ความรู้ "การพัฒนาหลักสูตรเข้าระบบ TQF และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการสอน ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้หัวข้อการอบรมต้องการและจำเป็นต่อบุคลากรภายในคณะ และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ จนได้องค์ความรู้ที่จำเป็น 1 เรื่อง คือ“การพัฒนาหลักสูตรเข้าระบบ TQF และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 การบ่งชี้ความรู้หรือรายการความรู้ที่ต้องใช้ เพื่อให้นำไปสู่องค์ความรู้ที่ได้กำหนดไว้
    - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเข้าระบบ TQF
    - ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    - ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย และเทคนิคการสอน

การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อนำมากลั่นกรองและตรวจสอบ และจัดทำเนื้อหาความรู้

   เอกสารเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้

   
- เอกสารเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   
  ประจำปีงบประมาณ 2553
  ประจำปีงบประมาณ 2554
  ประจำปีงบประมาณ 2555
  คณะทำงานจัดการความรู้
  แผนการจัดการความรู้
  รายงานผลการจัดการความรู้
  กระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ
  รูปแบบการทำวิจัยในชั้นเรียน โดย ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
   แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
 
 
  รายงานผลการอบรม
  มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้