เข้าใช้ระบบ
ชื่อผู้เข้าใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
 
 
นาฬิกาทวีป
 
ลิ้งที่น่าสนใจ
 
  New Document

ความเป็นมาของห้องสมุด

มีผู้ให้ความหมายของห้องสมุดไว้หลายท่าน ดังนี้
ความหมายห้องสมุด ห้องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในรูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์โสตทัศนวัสดุและมีการจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้า ประเภทของห้องสมุด ห้องสมุดสามารถแบ่งไดเป็น 5 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการและประเภทของผู้ใช้ 1. ห้องสมุด โรงเรียน ให้บริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 3. ห้องสมุดประชาชน ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ 4. ห้องสมุดแห่งชาติหรือหอสมุดแห่งชาติ 5. ห้องสมุดเฉพาะ ได้แก่ห้องสมุดของหน่วยงาน บริษัท สมาคม โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น ห้องสมุดประเภทนี้จะมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม หนังสือหรือ ทรัพยากรก็จะมีจำกัดเฉพาะวิชาเฉพาะกลุ่มลงไป ประโยชน์ของห้องสมุด 1. เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 2. เป็นสถานที่ ที่ผู้ใช้บริการจะเลือกหนังสือที่อ่านได้ตามความสนใจ 3. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 4. ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5. ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน 6. ฝึกให้ผู้ใช้บริการรู้จักรับผิดชอบในสาธารณสมบัติ หรืออาจพูดได้ว่า ห้องสมุดช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ที่เรียนจากชั้นเรียนและที่นอกเหนือไปจากชั้นเรียนได้ ช่วยให้ครูค้นหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนได้ ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้กว้างขวางจากการได้พบและได้อ่าน ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์
ติดต่อ ::: 055-411-096 ต่อ 1315
ผู้พัฒนา ::: นายนฤนาท ศฤงคาร
นักศึกษาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์