หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน
   อาจารย์ประจำหลักสูตร

แผนการเรียน

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

………..

วิชาศึกษาทั่วไป 

9  หน่วยกิต
  วิชาแกน
10  หน่วยกิต
4091112
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4(4–0)

4021103

ชีววิทยาเบื้องต้น

3(3–0)

4021104

ปฏิบัติการชีววิทยาีเบื้องต้น

1(0-2)

4000113
ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2(2-0)

รวม

19/21  หน่วยกิต

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

………..

วิชาศึกษาทั่วไป 

9  หน่วยกิต
  วิชาแกน
4  หน่วยกิต
4021103
เคมีเบื้องต้น
3(3-0)
4021104
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1(0-2)
  วิชาเฉพาะด้าน
6  หน่วยกิต

4091201

หลักการคณิตศาสตร์

3(3–0)

4091401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

3(3–0)

รวม

19/21  หน่วยกิต

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

…………

วิชาศึกษาทั่วไป 

6 หน่วยกิต
  วิชาแกน
4 หน่วยกิต

4011101

ฟิสิกส์เบื้องต้น

3(3–0)

4011102

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

1(0–2)

  วิชาเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต

4092401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

3(3-0)

4093301

พีชคณิตนามธรรม

3(3-0)

…………

รายวิชาเลือกเสรี 

2  หน่วยกิต

รวม

18/19  หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

………..

วิชาศึกษาทั่วไป 

6  หน่วยกิต

 

วิชาเฉพาะด้าน

12  หน่วยกิต

4092601
พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0)
4112101
สถิติวิเคราะห์ 1
3(3-0)
4121204
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2)
4121305
หลักการเขียนโปรแกรม
3(2-2)

………..

รายวิชาเลือกเสรี 

2  หน่วยกิต

รวม

20/22 หน่วยกิต

                                                           

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1  

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3 หน่วยกิต
3563115
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3(3-0)

  วิขาเฉพาะด้าน
12 หน่วยกิต

4093401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

3(3–0)

4121306

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2–2)

4122205

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

3(2-2)

4122403

การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ

3(2-2)

………..

รายวิชาเลือกเสรี 

2  หน่วยกิต

รวม

17/20 หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย – ปฏิบัติ)

  วิชาเฉพาะด้าน
18 หน่วยกิต
4093402
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

3(3–0)

4094404
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

3(3-0)

4092701
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์

3(2–2)

4094504
ทฤษฎีกราฟ

3(3–0)

4123506
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2–2)

4124303
การเขียนโปรแกรมสมัยใหม่

3(2–2)

รวม

18/21  หน่วยกิต


ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1  

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

  วิชาเฉพาะด้าน
16 หน่วยกิต
4094407
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

3(3–0)

4094410
การวิเคราะห์เชิงซ้อน

3(3–0)

4094903
สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์
1(2-0)
4123307
การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ
3(2–2)
4123710
สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2–2)
4124606
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ

3(2–2)

รวม

16/20 หน่วยกิต

ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

4094803

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ประยุกต์

5(450)

4094904
การศึกษาเอกเทศด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์

** เลือก 1 วิชา

รวม

5/450 หน่วยกิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312