หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน 
   อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ Bachelor  of  Science  Program  in Apply Mathematics            

 

ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม
       วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) Bachelor  of  Science (Apply Mathematics)

     ชื่อย่อ  
       วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) B.S.  (Apply Mathematics)

 

ปรัชญาของหลักสูตร         

      ประยุกต์ด้านคณิต คิดสร้างนวัตกรรม ทำงานวิจัย ใช้พัฒนา

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ให้มีคุณลักษณะตามความต้องการของประเทศ
  • เพื่อจัดการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  • เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  •  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการแก่องค์กรท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312