สรุปผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ประจำปีการศึกษา 2559
      ประจำปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
      สรุปข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
      ผลการประเมิน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557
      ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
      ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557
      ตารางประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557
      คู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557
      ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
      ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 2556
      ประกาศตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา 2556
      คู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
      คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม
      กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
      องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
      แนวทางหลักฐานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา
      แนวทางหลักฐานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
      แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง  ระดับภาควิชา
      แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง  ระดับคณะ
      แบบรายงานการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่การใช้ประโยชน์
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การบริหารภาควิชา 
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน 
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2553
      ตัวอย่างแผนปรับปรุงตัวบ่งชี้สืบเนื่องมาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
      แบบฟอร์มแผนปรับปรุงตัวบ่งชี้สืบเนื่องมาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
      แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2552-2555
      ข้อมูลสำหรับภาควิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
      แผนปรับปรุงจากการประเมินคุณภาพฯการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพ (องค์ประกอบที่ 9 เกณฑ์ที่ 5)
      แนวปฏิบัติที่ดี (ฺำBest Practice) ด้านการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (องค์ประกอบที่ 9)
      แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554 (องค์ประกอบที่ 9)
      คำสั่งคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 เกณฑ์ที่ 4)
      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายการให้บริการวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 9.1)
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
      ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2551-2553 (ตัวบ่งชี้ที่ 4.4)
      ข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และงานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ ปี 2551-2553 (ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 และ 4.6)
      คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
      คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
      คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
      แนวทางหลักฐานประกอบการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2553
      แผนการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 6 เกณฑ์ที่ 1)
      แจ้งประกาศ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 เกณฑ์ที่ 2)
      ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 เกณฑ์ที่ 1)
      องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
      ข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวบ่งชี้ที่ 2.9)
      ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของคณะวิทย์ฯ ปีการศึกษา 2553
      แบบฟอร์มรายงานประเมินการตนเอง (SAR) ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2553
 
ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ
      คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2553
      แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานตัวชี้วัด สมศ. รอบ 3 เพื่อใช้ในการประชุมความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  URU.IQA. 70 Standard & Index
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานประกันคุณภาพของคณะฯ
      แบบพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
      แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      แบบรายงานข้อมูลประกันคุณภาพของหลักสูตร
      ตัวอย่างแบบประเมินหลักสูตร
      แบบติดตามประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ
      แบบประเมินผลการจัดโครงการ
      แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
      ตัวอย่างแนวการสอน
      แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
      แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
      แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
      แบบพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

 

 

 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559
      รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558
      รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555
      รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2554
      รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2553
      รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2552
      ส่วนที่ 1 บทนำ
      ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
      ส่วนที่ 3 บทสรุปผู้บริหาร
 
 
 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      ภาควิชาคณิตศาตร์และคอมพิวเตอร์
      ภาควิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 
 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2554
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      ภาควิชาคณิตศาตร์และคอมพิวเตอร์
      ภาควิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน