แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

กลับหน้าหลัก
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน ไฟล์หลักฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร1. - ศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร (ตารางในภาคผนวก)
2. - รูปเล่มหลักสูตรที่ปรากฏชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน (มคอ.2 ในเว็บ กบศ. หรือเล่มจริง)
3. - ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ ต้องแนบ *สมอ.08 *มติสภามหาวิทยาลัย (คณะ) 1.1.1.3.pdf
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร1. - ศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร (ตารางในภาคผนวก)
2. - รูปเล่มหลักสูตรที่ปรากฏชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน (มคอ.2 ในเว็บ กบศ. หรือเล่มจริง)
3. - ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ ต้องแนบ *สมอ.08 *มติสภามหาวิทยาลัย (คณะ)
4. - สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(กรณีบัณฑิตศึกษา)
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร1. - สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(กรณีบัณฑิตศึกษา)
2. - สรุปรายวิชาที่สอน
3. - รูปเล่มหลักสูตรที่ปรากฏชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน1. - สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(กรณีบัณฑิตศึกษา)
2. - สรุปรายวิชาที่สอน
3. - สรุปผลงานวิจัยและการตีพิมพ์
4. - คำสั่งอาจารย์ผู้สอน
5. - รูปเล่มหลักสูตรที่ปรากฏชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ1. - ใช้สำหรับ ปโท และ ป.เอกเท่านั้น
2. - สัญญาจ้าง+ภาระงาน
3. - ผลงานวิจัย
4. - ฐานข้อมูล/ทะเบียนประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านวิจัย ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ ปรึกษาร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)1. - ผลงานวิจัย
2. - ฐานข้อมูล/ทะเบียนประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านวิจัย ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ ปรึกษาร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์
7. คุณสมบัติของอาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์1. -ผลงานวิจัย
2. - ฐานข้อมูล/ทะเบียนประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านวิจัยของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา1. - สรุปผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัยทำสรุป)
2. - ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน/การตีพิมพ์จากสถาบัน ผู้จัดการประชุมวิชาการ/ผู้ตีพิมพ์ (ที่มี Peer Review)
3. -รูปเล่มวารสาร/เอกสาร/สิ่งพิพม์วิชาการที่มีการตีพิมพ์ผลงาน
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา1. -สรุปภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตวิทยาลัย)
2. -ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 (1 : 5)
3. -แบบสรุปภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรามต่อเนื่อง
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ1. -สรุปผลการดำเนินารวิจัย 5 ปีย้อนหลัง
2. -สัญญาทุนวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
3. -ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระที่ชี้ให้เห็นความต่อเนื่อง
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
** ถ้าเปิดสอน 1/2555 ให้ระบุว่ายังไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร
1. -แบบฟอร์มการขอปรับปรุงหลักสูตร หรือโครงการขอปรับปรุงหลักสูตร
2. -ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แผนการ ปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์ มาตรฐานของหลักสูตร (คณะ) 1.1.11.2.pdf
3. -รูปเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ.ประทับตรา
12.1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร1. - รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อย 4 ครั้ง (เวลาให้ยึดตามปฏิทินบริหารหลักสูตร) ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผน (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/57) ครั้งที่ 2 เพื่อติดตาม (ปิดภาคเรียนที่ 1/57) ครั้งที่ 3 เพื่อติดตาม (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/57) ครั้งที่ 4 เพื่อทบทวน (ปิดภาคเรียนที่ 2/57) หรือจะจัดประชุมมากกว่า 4 ครั้งก็ได้ โดยให้ครั้งแรกเป็นประชุมเพื่อวางแผน และครั้งสุดท้ายเป็นประชุมเพื่อทบทวน
2. - บันทึกลงนามผู้เข้าร่วมประชุม**
12.2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้มาตรฐานหลักสูตร (TQR) ตามรูปแบบ สมอ.07 ปี 55 และ 56 (คณะ)1.1.12.2.1.rar
2. - รูปเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ.ประทับตรา
3. -หนังสือรับรองหลักสูตรจาก สกอ. (คณะ)1.1.12.2.3.html
12.3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา1. - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการบริการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
2. - มคอ.3 ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ทุกวิชา
3. - ใบรายงานสรุปผลการส่ง มคอ.3 (คณะ)1.1.12.3.3.zip
4. - ใบรายงานสรุปผลการส่ง หรือตรวจสอบ มคอ.3
12.4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ของรายวิชา และ ประสบการณ์ ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ ทุกรายวิชา1. - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการบริการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
2. - มคอ.5 ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ทุกวิชา
3. - ใบรายงานสรุปผลการนำส่ง หรือ ตรวจสอบ มคอ.5
12.5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา1. - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการบริการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
2. - เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)/มคอ.7
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ1. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) **รหัส 53 1. -แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตร)
2. -รายงาน/เอกสารการสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตในหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในปี 2556
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละ ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี **รหัส 531. -รายงาน/เอกสารการสรุปผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ที่สำเร็จการศึกษา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา) เว็บ สกอ.
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงาน ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่1. ปริญญาโท1. -บัณฑิตทำสรุปผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. -การสรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในปีการศึกษานั้น
3. -ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ ลงในวารสาร/เอกสาร/สิ่งพิมพ์วิชาการที่มีการตีพิมพ์ผลงาน
4. -สรุปรายชื่อและจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงาน ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่1. ปริญญาเอก1. -บัณฑิตทำสรุปผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 3.1 - การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. ระบบและกลไก1. -แผนภาพพร้อมคำอธิบายแสดงกระบวนการตามระบบ และ กลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตร (ภาคผนวก)
2. -เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ที่ปรากฏคุณลักษณะของบัณฑิตไว้ในหลักสูตร
3. -รางงานการประชุมคณะ เรื่อง แผนการรับนักศึกษาประจำปีของหลักสูตร (คณะ)3.1.1.3.zip
4. -ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการเปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัตินักศึกษาที่เปิดรับสมัครในแต่ละหลักสูตร (คณะ)3.1.1.4.pdf
5. -หนังสือสำรวจเกณฑ์การรับนักศึกษาจาก กบศ. (คณะ)
6. -ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
7. -รายงานการประชุมหลักสูตร(เรื่องคุณสมบัตินักศึกษารับเข้าและผลการเรียนของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา)
8. -แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
9. -โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (คณะ) *การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
10. -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร (การสรุปผลการประเมินระบบและกลไก PDCA)
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมและดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. ระบบและกลไก1. -แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา(คณะ/เล่มคู่มือผู้ปกครอง ปี 57) 3.2.1.1.zip
2. คู่มือผู้ปกครอง3.2.1.2.zip
3. -คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (คณะ)3.2.1.3.zip
4. -รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (คณะ/วิเคราะห์ข้อมูล)
5. -รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (คณะ/วิเคราะห์ข้อมูล)
6. - แบบบันทึกผลการให้คำปรึกษา
7. -รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (คณะ/วิเคราะห์ข้อมูล)
8. -โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
9. -กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
10. -ตัวอย่างผลงาน/ชิ้นงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
11. -ผลผลิต/ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น
12. -แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร (ถ้ามี)
13. -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร (การสรุปผลการประเมินระบบและกลไก PDCA)
14. --รูปเล่มสรุปกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ที่ประกอบด้วย * การประเมินโครงการ/กิจกรรม * การดำเนินการตามวงจร PDCA หรือ การจัดการความรู้ในกระบวนการ
15. - แฟ้มประวัติ นศ.
16. -รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำหรับบัณฑิตศึกษา (คณะ/วิเคราะห์ข้อมูล)
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
1. แนวโน้ม 3 ปีย้อนหลัง1. -รายงานเรื่องการจัดการข้อร้อนเรียนของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร (คณะ/วิเคราะห์ข้อมูล)
2. -รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่การบริหารหลักสูตร (คณะ/วิเคราะห์ข้อมูล)
3. -จำนวนสถิตินักศึกษาประจำหลักสูตรในแต่ละชั้นปี (คณะ)
4. -สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ปีการศึกษา255
5. -รายงานการประชุมผู้บริหาร การคงอยู่และการสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1. ระบบและกลไก1. - ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภาคผนวก)
2. - แผนพัฒนาอาจารย์ (คณะ)4.1.1.2.rar
3. - รายงานการประชุมคณะ เรื่องแผนพัฒนาอาจารย์ (คณะ)4.1.1.3.pdf
4. -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (คณะ)4.1.1.4.rar
5. -รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริม และการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของบุคลากร (คณะ/วิเคราะห์ข้อมูล)
6. -ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการเปิดรับอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร (ถ้ามี)
7. -โครงสร้างการบริหารงานภายในหลักสูตร
8. -แผนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรประจำปี2557 (ถ้ามี)
9. -ผลผลิต/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น
10. -โล่/เกียรติบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับจากการสร้างหรือผลิตผลงาน
11. -รายงานการประชุมทบทวน/ประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรตามวงจร PDCA หรือการจัดการความรู้ในกระบวนการร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์1. - ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. -บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. -ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3. -เอกสารสรุปคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. -เอกสารสรุปการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
5. -รายชื่อบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
1. แนวโน้ม 3 ปีย้อนหลัง1. -อัตรากำลังของคณาจารย์
2. -การคงอยู่ของคณาจารย์
3. -จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบัน
4. -รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตร (คณะ/วิเคราะห์ข้อมูล)
5. -รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร****
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
1. ระบบและกลไก1. -มคอ.5/มคอ.6 ในรายวิชาที่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในรายวิชา
2. -รายงานการประชุมหลักสูตร เรื่องการพิจารณาระบบกลไกการออกแบบหลักสูตร หรือ การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
3. - รายงานการวิจัย/รายงานผลการประเมินและการสำรวจแนวทางการพัฒนาหลักสูตร (ถ้ามี)
4. -เอกสาร/บันทึกข้อความเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)
5. -เอกสารสรุปผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินหลักสูตร (ถ้ามี)
6. -แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
7. -มคอ.7
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอน - กระบวนการจัดการเรียนการสอนการกำหนดผู้สอน
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
1. การวางระบบผู้สอน1. - รายงานการประชุมหลักสูตร เรื่อง *การพิจารณากำหนดผู้สอน *การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 *การกำกับกระบวนการเรียนการสอน *การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี *การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
2. -รายงานการประชุมที่ว่าด้วยการพิจารณาผู้สอนในแต่ละรายวิชา
3. -แนวการสอนแต่ละรายวิชาที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ (ป.ตรี)
4. -ผลงานที่เกิดจากการการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอน
5. -คำสั่งผู้สอนภาคเรียนที่ 1และ2 ประจำปีการศึกษา 2557 เว็บ กบศ. (คณะ)5.2.1.5.zip
6. - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
7. - การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1. การประเมินผู้เรียน1. - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. - รายงานการประชุมคณะ เรื่อง การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (พิจารณาเกรด) (คณะ)5.3.1.2.zip
3. - การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
4. -แนวการสอนของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
5. -แบบบันทึกคะแนนเก็บระหว่างภาคของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ถ้ามี)
6. -เอกสารการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติ (รายงานเกรด)
7. - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ1. ผลลัพธ์1. -มคอ.7 (SAR)
2. -สรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่หลักสูตรดำเนินการได้ในปีการศึกษา 25575.4.1.2.pdf
3. -มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 7
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้1. ระบบและกลไก1. -การสรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คณะ/วิเคราะห์ข้อมูล)
2. -รายงานการประชุมคณะ เรื่อง แผนงบประมาณประจำปีที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งบประมาณเพื่อได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน (คณะ)6.1.1.2.zip
3. -ภาพถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ห้องน้ำ ลานกิจกรรม เป็นต้น (คณะ/เว็บ)6.1.1.3.doc
4. -บัญชีรายชื่อและจำนวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำหลักสูตร (เล่ม มคอ.2)
5. -รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรที่พิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการจัดหา และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้
6. -สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557 ที่มีต่อด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

กลับหน้าหลัก