รายละเอียดตัวชี้วัด KPI
ปีงบประมาณ 2553
    รายละเอียดตัวชี้วัด
    รายงานผล กพร.
    เอกสารประกอบ

เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลทั่วไป ก.พ.ร.  
     คำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ก.พ.ร. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักในเรื่องการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ก.พ.ร. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยต้องมีการจัดทำคำรองเป็นรายลักษณธอักษร มีตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละปี โดยคำรับรองนี้จะต้องได้รับการลงนามจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างของ ม.อ. ก็ลงนามกับ สกอ. และในสิ้นปีจะมีการประเมินผล พร้อมให้รางวัลตามผลงาน ซึ่งที่ได้รับทุกปีที่เรียกว่า "เงินโบนัส" ก.พ.ร. คือ การนำหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากร ระดับโลกมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เป็นการทบทวนสิ่งที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบว่า เรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยมีแรงจูงใจในรูปของรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ดาวน์โหลดเอกสาร
      รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2553
      เอกสารประชุมชี้แจง กพร. ประจำปีงบประมาณ 2553
 
ผลการประเมิน กพร. 2552
     ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีการศึกษา 2552
 

 

 
   
         

Copyright by @ Computer Science Uttaradit Rajabhat University