[ดาวน์โหลแผ่นพับ] [สม้ครออนไลน์ฟรี]

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

http://www.uru.ac.th/images/stories/uru/uru80th.jpg  

เรียนโท  ที่... มรอ.

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

“มุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาสุขภาวะชุมชน”

* บูรณาการวิชาการ การวิจัยและการจัดการเรียนที่สอดคล้องและสนับสนุนท้องถิ่น

* ผนึกพลังกับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ในพื้นที่สำหรับปฏิบัติการวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต

                                                สนใจรายละเอียดหลักสูตรติดต่อสอบถามที่

                       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 53000

                                                                      ผศ.ดร.ศรัณยู  เรือนจันทร์

                     อีเมล์ : drsruanjan@hotmail.com โทรศัพท์ 081-7861566

                                                                      อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย

                      อีเมล์ : o.pongsak@hotmail.com โทรศัพท์ 089-7057016

อ.ดร.กิตติวรรณ  จันทร์ฤทธิ์

อีเมล์ : kittiwanjunrith@uru.ac.th โทรศัพท์ 081-8871251

 

รับสมัครเรียนบัดนี้  -  มิถุนายน  2560

รูปแบบการศึกษา

             เปิดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 เดือน สิงหาคม 2560       เรียนวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์

 

ค่าบำรุงการศึกษา

             25,000 บาท/ภาคการศึกษาปกติ  ระยะเวลา  4    ภาคการศึกษาปกติ รวมค่าใช้จ่าย 100,000 บาท

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      1. นักวิชาการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

      2. นักวิชาการสาธารณสุขในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

      3. นักวิชาการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

      4. นักวิชาการในสถานบริการสาธารณสุขเอกชน

      5. นักวิชาการในองค์กรภาครัฐ  องค์กรอิสระ  และองค์กรภาคเอกชน

       6. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      7. งานอาชีพอื่นๆ หรือธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

 

             เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางสาธารณสุขเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ความรู้ทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุขร่วมกับการทำวิจัยที่พัฒนาจากประเด็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ และความสามารถจัดการปัญหาสาธารณสุขแบบบูรณาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อ

 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์              สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์          เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง               กับวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม    โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องข้างต้น กรณีคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50   ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี  โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

 (2) ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นสามารถสมัครได้ และให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

คุณวุฒิ/สาขา

1

Prof.Stanley R. Ingman,Ph.D.

Ph.D.(Sociology),University of  Pittsburgh, Pennsylvania, USA

2

Prof.James H. Swan,Ph.D.

Ph.D. (Sociology), Northwestern University, Evanston, lllinois, USA

3

ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต

Ph.D. (Social Epidemiology) Tulane University, USA

4

ศ.ดร.พญ.ลักขณา  ไทยเครือ

Ph.D. (Epidemiology)

Hopkins Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins  University, Baltimore, Maryland, USA

5

ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์

Ph.D. (Continuing Education)

University of New England,      Australia

6

รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ

Dr.P.H.

(Health Education and Behavioral Science)  มหาวิทยาลัยมหิดล

7

ผศ.ดร.ศิริพร  คำสะอาด

ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่

ตำแหน่งทางวิชาการชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ-สาขา

1.

รศ.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

2.

อ.ดร.กิตติวรรณ  จันทร์ฤทธิ์

Ph.D. (Applied Gerontology)

3.

ผศ.ดร.ศรัณยู  เรือนจันทร์

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

4.

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

5.

ผศ.ดร.ณิชารีย์  ใจคำวัง

ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)

 

หมวด

แผน ก2

(ทำวิทยานิพนธ์)

หน่วยกิต

แผน ข

(สารนิพนธ์)

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

 

 

กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า 18

ไม่น้อยกว่า 18

- กลุ่มวิชาสถิติการวิจัย/ชีวสถิติ

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

- กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด

ไม่น้อยกว่า 3

ไม่น้อยกว่า 3

- กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า 3

ไม่น้อยกว่า 3

- กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ

อาชีวอนามัย

ไม่น้อยกว่า 3

ไม่น้อยกว่า 3

-กลุ่มวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/ พฤติกรรมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 3

ไม่น้อยกว่า 3

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3

ไม่น้อยกว่า 9

วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12

-

สารนิพนธ์

-

ไม่น้อยกว่า 6

รวม

ไม่น้อยกว่า 39

ไม่น้อยกว่า 39