ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 10 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 พ.ย.52 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการกำกับการส่งผลการเรียน
19 พ.ย.52เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2552 - 31 ธ.ค. 2552
5 พ.ย.52ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2551-2552 ทุกท่าน ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต
26 ต.ค.52กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
8 ต.ค.52ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
3 ต.ค.52 โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพิเศษวันเสาร์สามปี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 ก.ย.52รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2553
7 ก.ย.52รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานตามสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2553
7 ก.ย.52ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา
31 ส.ค.52ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster