ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 เม.ย.55มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2555
12 เม.ย.55วิทยาลัยนานาชาติ จัดอบรมภาษาจียเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
15 มี.ค.55ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานโครงการประกวดออกแบบ M-icon สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกีย ในหัวข้อ "Next Idol Your Icon"
23 ม.ค.55ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
20 ม.ค.55หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 ม.ค.55ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ mascot ของงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)
16 ม.ค.55โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 ม.ค.55ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แก่บุคคลภายนอก ประจำปีการศึกษา 2554
10 ม.ค.55ขอเชิญร่วมสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18 ต.ค.54ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster