ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 3 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 ต.ค.54ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการจัดการศึกษา พ.ศ.2554
11 ต.ค.54ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7 ต.ค.54ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมสมัครเข้าเป็นสมาชิก "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย"
25 มิ.ย.54ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2554
3 มิ.ย.54กรมธนารักษ์จำหน่ยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง
2 มิ.ย.54 ธนาคารไทยพาณิชย์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปี 2554 เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานสร้างสรรค์ชุมชน ชิงทุนการศึกษา
19 พ.ค.54ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2554
11 พ.ค.54ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2554
19 เม.ย.54ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจำปี 2554
11 เม.ย.54ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโคลนถล่มภาคใต้
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster