ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 4 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 เม.ย.54ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 เม.ย.54แจ้งขั้นตอนในการลาศึกษาต่อและการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย
11 มี.ค.54เอกสารประกอบการอบรมการเขียนตำราเฉลิมพระเกียรติ "แนวคิดและแนวทางการเขียนตำรา" โดย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เมือวันที่ 8 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 มี.ค.54สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Resaerch Expo 2011)
4 มี.ค.54ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
4 มี.ค.54ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2554
3 ก.พ.54ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พัฒนาชุมชน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้สนใจ
2 ก.พ.54ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารและงานวิจัยของผู้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2554 (IEC2011) เมื่อวันที่ 13-14 ม.ค. 2554 ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
31 ม.ค.54ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2554
31 ม.ค.54ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก" เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้ความสามารถและศีลธรรม
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster