ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 7 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 มิ.ย.53ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11 มิ.ย.53ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่4)
11 มิ.ย.53คู่มือการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
11 มิ.ย.53ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลายหลักสูตรน่าสนใจ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..
9 มิ.ย.53หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ใน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2552
24 พ.ค.53กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้แปลหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล (E-learning) จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
23 เม.ย.53ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 1 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2553
9 เม.ย.53ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2553"
11 มี.ค.53ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย โดยกำหนดรับสมัครสมาชิกกองทุนระหว่างวันที่ 8-31 มีนาคม 2553
8 มี.ค.53รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster