ผู้บริหาร
   อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์
   อาจารย์หลักสูตรเคมี
   อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
   อาจารย์หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
   อาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
   อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
   อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
     สิ่งแวดล้อมศึกษา
   เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ
อาจารย์ดิเรก บัวหลวง
ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์
ผศ.ไชยยา แซ่ยับ

รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
ผศ.แฉล้ม วชิรพันธุ์สกุล

อาจารย์ ดร. สะอาด อยู่เย็น
ผศ.ยุทธชัย มิ่งขวัญ
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี
ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
อาจารย์พัชรี มณีรัตน์
 
อาจารย์นราวดี นวลสะอาด
อาจารย์วรินทร์สินี วัฒนพาณิช
อาจารย์วิไลวรรณ รัตนกูล
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.