ผู้บริหาร
   อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์
   อาจารย์หลักสูตรเคมี
   อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
   อาจารย์หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
   อาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
   อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
   อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
     สิ่งแวดล้อมศึกษา
   เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานผลงานวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่ง

อาจารย์ ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และงานสัมมนาวิชาการ

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
ประธานหน่วยจัดการงานวิจัย
อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบฐานข้อมูลและงานสารสนเทศ
นางพจนีย์ อินจันทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ทำเนียบผู้บริหาร พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright?2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.