Untitled DocumentUntitled Document
รายการหัวเรื่องเอกสาร
แบบฟอร์มใบส่งของ (2560)
สัญญารับทุนสนับสนุนและข้อตกลงการทำผลงานวิชาการ
แบบขออนุญาตสอนชดเชย/ให้ผู้อื่นสอนแทน (2560)
ใบรายงานภาระงานประจำของคณาจารย์ รอบ 2 (ประกาศ 2559)
ใบรายงานภาระงานประจำของคณาจารย์ รอบ 1 (ประกาศ 2559)
แบบบันทึกข้อความการขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์
บันทึกขอใช้รถ 6 ล้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบฟอร์มแก้ไขผลการเรียน
แบบขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตร
หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (แบบใหม่)
หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (แบบใหม่)
แบบแสดงความจำนงขอรับผลงานทางวิชาการ (แบบใหม่)
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางเรียน
แบบฟอร์มมอบหมายงานเพื่อลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน/ไปราชการ
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ / ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์มขอเบิกใบเสร็จรับเงินเบ็ดเตล็ดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
แบบเสนอโครงการจัดทำตำรา เอกสารประกอบการสอน
แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ใช้ประกอบภาระงาน (การเบิกค่าตอนแทน)
แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มสรุปโครงการทั่วไป
แบบประเมินการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากโครงการ
แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
หนังสือมอบอำนาจดำเนินการจดลิขสิทธิ์แทน
แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบเสนอภาระงานวิจัย
มีหัวเรื่องเอกสารทั้งหมด 70 หัวเรื่อง
1 [2][3] เดินหน้า >>

[คณะวิทยาศาสตร์]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312