ผู้บริหาร
   อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์
   อาจารย์หลักสูตรเคมี
   อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
   อาจารย์หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
   อาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
   อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
   อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
   อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
     สิ่งแวดล้อมศึกษา
   เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

ทำเนียบผู้บริหาร พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559

รศ.ดร.สิงหเดช แตงจวง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ไชยยา แซ่ยับ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.ฉลวย เสาวคนธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์เสรี แสงอุทัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.กฤษณะ คำฟอง
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์กานต์ธิดา ไชยมา
ผู้ช่วยคณบดี
นางพจนีย์ อินจันทร์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ทำเนียบผู้บริหาร พ.ศ. 2561
ทำเนียบผู้บริหาร พ.ศ. 2560
ทำเนียบผู้บริหาร พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright?2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.