ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ สุรพล ชุ่มกลิ่น
หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
ความเชี่ยวชาญ
การอบรม
การบริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
ลำดับ ชื่อผลงาน ประเภท ปีผลงาน
1 การจำแนกระดับความสุกของสัปปะรดด้วยการประมวลผลภาพกับวิธีเรียนรู้เชิงลึก บทความวิจัย 2565
2 ระบบคลังสินค้าแก๊สแอลพีจี งานวิจัยองค์ความรู้ (ทุนภายนอก) 2564
3 การจำแนกระดับความสุกของสัปปะรดด้วยการประมวลผลภาพกับวิธีเรียนรู้เชิงลึก งานวิจัยองค์ความรู้ (ทุนภายนอก) 2563
4 การพัฒนาระบบติดตามการบรรจุแก๊สแอลพีจี งานวิจัยองค์ความรู้ (ทุนภายนอก) 2562
5 ดิจิทัลเบื้องต้น เอกสารประกอบการสอน 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.