ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ไกรวุฒินันท์
หลักสูตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รายวิชาที่สอน
ความเชี่ยวชาญ
การอบรม
การบริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
ลำดับ ชื่อผลงาน ประเภท ปีผลงาน
1 First study on virulence genes, antimicrobial resistance, and integrons in escherichia coli isolated from cage, free-range, and organic commercial eggs in Phayao Province, Thailand บทความวิจัย 2565
2 Isolation and characterization of plant growth promoting rhizobacteria from rhizospheric soil of selected pulses and their effect on Coriandrum sativum plants. บทความวิจัย 2565
3 การคัดแยกและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยน้ำ บทความวิจัย 2563
4 การพัฒนากระดาษดูดซับเอทีลินจากถ่านกัมมันต์ (ไม้ไผ่และซังข้าวโพด) สำหรับการชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง บทความวิจัย 2563
5 การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากชานอ้อยโดยกระบวนการไฮโดตไลซีสด้วยกรด บทความวิจัย 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.