ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร. เอมอร วันเอก
หลักสูตร ฟิสิกส์
 การศึกษา
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่สำเร็จ
ไม่มีรายการ
 ผลงานวิชาการ
ลำดับ ชื่อผลงาน ประเภท ปีผลงาน
1 ZnFe-layered double hydroxide nanostructures prepared from natural iron ore precursors with the hydrothermal method and the photocatalytic degradation of Rhodamine B บทความวิจัย 2566
2 การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์/คิวปริกออกไซด์คอมโพสิตโดยวอธีไมโครเวฟเพื่อใช้สลายโรดามีนบีด้วยปฏิกิริยาโฟดตแคตาไลติกส์ บทความวิจัย 2565
3 การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์/คิวปริกออกไซด์คอมโพสิตโดยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้สลายโรดามีนบีด้วยปฏิกิริยาโฟโตแคทาไลติกส์ บทความวิจัย 2565
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยผ่าน กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุตรดิตถ์ งานวิจัยองค์ความรู้ (ทุนภายนอก) 2564
5 การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ บทความวิจัย 2564
6 การพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีสมรรถนะในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิจัยองค์ความรู้ (งบแผ่นดิน) 2562
7 การพัฒนาทักษะด้านการทดลองเรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ บทความวิจัย 2561
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ เรียนรรู้รูปแบบ ซิปปาโมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน บทความวิจัย 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.