ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ อินจันทร์
หลักสูตร คณิตศาสตร์
รายวิชาที่สอน
ความเชี่ยวชาญ
การอบรม
การบริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
ลำดับ ชื่อผลงาน ประเภท ปีผลงาน
1 Issara Inchan. (2023). Weak and Strong Convergence for Split Equilibrium Problems and Fixed Point Problems of Asymptotically Nonexpansive Semigroup Operators in Hilbert Spaces, Global Journal of Pure and Applied Mathematics. 19(1),31-52.[MathSciNet] บทความวิจัย 2566
2 Issara Inchan. (2022). Coincidence Point and Common Fixed Point Theorems for Generalized Kannan Contraction on Weakly Compatible Maps in Generalized Complex Valued Metric Spaces. Communications in Mathematics and Applications. 13(1), 41–51. บทความวิจัย 2022
3 ISSARA INCHAN, KANJANA GAJAI, TADCHAI YUYING, SAARD YOUYEN AND WARINSINEE CHANTAKUN, COMMON FIXED POINT THEOREMS FOR SOME CONTRACTIVE CONDITION WITH φ-MAPPING IN COMPLEX VALUED B-METRIC SPACES. J. Nonlinear Anal. Optim. 12(1) (2021), 29-36.(MSN, zbM) บทความวิจัย 2021
4 Warinsinee Chantakun and Issara Inchan, Some Fixed Point Theorems in Generalized Complex Valued Metric Spaces, Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 4 (2021), Pages 1555–1564.[SCOPUS, MathSciNet, zbMATH] บทความวิจัย 2021
5 ISSARA INCHAN, ITERATIVE SCHEME FOR FIXED POINT PROBLEM OF ASYMPTOTICALLY NONEXPANSIVE SEMIGROUPS AND SPLIT EQUILIBRIUM PROBLEM IN HILBERT SPACES, J. Nonlinear Anal. Optim. Vol. 11(1) (2020), 41-57.(MATHSCINET, zbMATH) บทความวิจัย 2020
6 Issara Inchan, Split Variational Inclusion and Fixed Point Problem for Asymptotically Nonexpansive Semigroup in Hilbert Spaces, Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 3 (2020) Pages 1661–1675.[SCOPUS] บทความวิจัย 2020
7 Warinsinee Chantakun∗, Chonthicha Khun-inpho and Issara Inchan, Some Property of Common Fixed Point in Complex Valued b-Metric Spaces, Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 3 (2020) Pages 851–859.[SCOPUS] บทความวิจัย 2020
8 Issara Inchan, Hybrid iterative methods for two asymptotically nonexpansive semigroups in Hilbert spaces, J. Nonlinear Sci. Appl., 12 (2019), 621–633.[SCOPUS] บทความวิจัย 2019
9 Issara Inchan* and Urairat Deepan, Some Fixed Point of Hardy-Rogers Contraction in Generalized Complex Valued Metric Spaces, Communications in Mathematics and Applications, 10(2), pp. 1–9, 2019.((Clarivate Analytics - Thomson Reuters): Web of Scienc) บทความวิจัย 2019
10 Warinsinee Chantakun, Issara Inchan and Urairat Deepan Property of Some Common Fixed Points in Complex Valued Metric Space, วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม –ธันวาคม 2560(TCI1) บทความวิจัย 2018
11 C. Sudsukh. and I. Inchan, Iterative Scheme of Strongly Nonlinear General Nonconvex Variational Inequalities Problem. Thai Journal of Mathematics, Vol 14 No. 2(2016), 331 – 339.[SCOPUS] บทความวิจัย 2016
12 I. Inchan, Strong Convergence Theorems of Iterative Algorithm for Nonconvex Variational Inequalities. Thai Journal of Mathematics, Vol 14 No. 3(2016), 701 – 710.[SCOPUS] บทความวิจัย 2016
13 I. Inchan and T. Gadeewong, Iterative Algorithm for Finite Family of ki -Strictly Pseudo-Contractive Mappings for a General Hierarchical Problem in Hilbert Spaces, Article inpress in Thai J. Math. August 2014[SCOPUS] บทความวิจัย 2014
14 I. Inchan, CONVERGENCE THEOREMS OF ITERATIVE METHODS FOR SYSTEM OF NONCONVEX VARIATIONAL INEQUALITIES, International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences. February 2014. Vol. 18(2).[Zentralblatt MATH] บทความวิจัย 2014
15 I. Inchan, Strong Convergence Theorems of Iterative Algorithm for Nonconvex Variational Inequalities. Accepted in in Thai J. Math. August 2014.[SCOPUS] บทความวิจัย 2014
16 I. Inchan, Existence theorems for nonconvex variational inequalities problems. Appl. Math. Sci., Vol. 7, 2013, no. 29-32, 1515-1522.[Discontinued in Scopus as of 2016] บทความวิจัย 2013
17 I. Inchan, Viscosity iteration method for generalized equilibrium problems and fixed point problems of finite family of nonexpansive mappings. Mathematics and Computation, Volume 219, Issue 6, 25 November 2012, Pages 2949-2959.[ISI] บทความวิจัย 2012
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.