ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร. วรวุฒิ ธุวะคำ
หลักสูตร วิทยาศาสตร์การกีฬา
รายวิชาที่สอน
ความเชี่ยวชาญ
การอบรม
การบริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
ลำดับ ชื่อผลงาน ประเภท ปีผลงาน
1 Hypoxia and Crocodile Blood Supplementation is Associated with Improved Exercise Performance and Hematological Parameters in Well-Trained Male Athletes บทความวิจัย 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.