ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 

 กิจกรรมทั้งหมดของโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

ก่อนฝึกประสบการณ์ฯ

 • กำหนดช่วงระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ (4 เดือน : คณะฯ กำหนดระยะเวลา)
 • ให้นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการด้วยวาจา

แจ้งข้อมูลต่อโปรแกรมวิชา/คณะ(ชื่อ/ตำแหน่งผู้บริหาร, ชื่อสถานประกอบการ, ที่อยู่, โทรศัพท์, โทรสาร, งานที่คาดว่าสถานประกอบการมอบหมายให้ทำ)

 • โปรแกรมวิชา/คณะ จัดทำ-ส่งหนังสือสอบถามสถานประกอบการ พร้อมทั้งขอข้อมูลเบื้องต้นของ          สถานประกอบการ
 • โปรแกรมวิชา/คณะ จัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษา สมุดบันทึก และเอกสารที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์ฯ
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

( - แนะนำเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ทั้งด้านกาย วาจา กิริยามารยาท การวางตัว รวมถึงความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านวิชาชีพของตนเอง เพื่อสามารถตอบคำถามว่า นักศึกษามีความถนัดด้านใด ต้องการฝึกทักษะในด้านใด
- ทำความเข้าใจ ชี้แจงกิจกรรมทั้งหมดของการฝึกประสบการณ์ เอกสารที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์ รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์
- นักศึกษารับหนังสือส่งตัว เอกสารที่ใช้ในช่วงฝึกประสบการณ์ฯในส่วนของสถานประกอบการณ์ และส่วนของนักศึกษา )

ช่วง 4 เดือนของการฝึกประสบการณ์ฯ

 • นักศึกษารายงานตัวพร้อมหนังสือส่งตัวและเอกสารที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ
 • นักศึกษา/สถานประกอบการ ส่งคืนเอกสารหมายเลข 01 , 02 , 03 และ 06 (ภายในสัปดาห์ที่2)
  * หมายเหตุ : กรณีที่เอกสารหมายเลข 03 ยังไม่เรียบร้อย สามารถฝากส่งที่อาจารย์นิเทศได้
 • สถานประกอบการ ส่งคืนเอกสารหมายเลข 07 และ 08 (ฝากมากับนักศึกษาในวันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์ /หรือส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้)

 • นักศึกษา/สถานประกอบการ ส่งคืนเอกสารหมายเลข 04 , 05 (ส่งวันปัจฉิมนิเทศ)
 • การนิเทศนักศึกษา (เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์ฯ ชี้แจงกิจกรรม/เอกสาร และให้คำแนะนำนักศึกษา)
  • เขียนโครงการขอออกนิเทศนักศึกษา และกำหนดการนิเทศนักศึกษา
  • ติดต่อยานพาหนะ / ทำเรื่องเช่าเหมารถเพื่อใช้ในการเดินทาง
  • ส่งหนังสือสอบถามความสะดวกจากสถานประกอบการเรื่องขอนิเทศนักศึกษา
  • จัดทำบันทึกข้อความเรื่องคำสั่งไปราชการ / บันทึกข้อความขอยืมเงินสำรองใช้ในการนิเทศ
  • เตรียมเอกสารหมายเลข 09 สำหรับอาจารย์นิเทศ / เอกสารที่ใช้ในการเบิก-จ่ายเงิน / ของที่ระลึกของสถานประกอบการ
  • ยืนยันการออกนิเทศ(โทรฯไปยืนยันกับสถานประกอบการเรื่องวันและเวลาที่ไป)
  • เดินทางไปนิเทศ / ประเมินผล / สรุป-รวบรวมผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
  • เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ในการคืนเงินยืม

หลังฝึกประสบการณ์ฯ

 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
  • นักศึกษาส่งเอกสารหมายเลข 04, 05, รายงานที่จัดทำให้สถานประกอบการ และสมุดบันทึกของนักศึกษา
  • นักศึกษารายงานผลการฝึกประสบการณ์ฯ                                                                                     

( ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน , งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ , รายงานที่จัดทำ , ปัญหาที่พบ , วิธีการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ )
การประเมินผลการรายงานผลการฝึกประสบการณ์ฯ

 • การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
 • คะแนนการประเมินผล (คณะฯกำหนดเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกสาขาวิชา)

 • การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ                                                      10 %
 • การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ                                                    10 %
 • ผลการประเมินของสถานประกอบการ                                           40 %
 • ผลของการประเมินของอาจารย์นิเทศ                                           20 %
 • รูปเล่มรายงาน                (50 หน้ากระดาษA4 ขึ้นไป)                  10 %
 • สมุดบันทึกประจำวัน                                                                     10 %
  • เกณฑ์การประเมินผล (ใช้เกณฑ์ของคณะฯ)
     • คะแนน  90-100               ได้ผลการประเมิน   A
     • คะแนน  85-89                 ได้ผลการประเมิน   B+
     • คะแนน  80-84                 ได้ผลการประเมิน   B
     • คะแนน  75-79                 ได้ผลการประเมิน   C+
     • คะแนน  70-74                 ได้ผลการประเมิน   C
     • คะแนน  65-69                 ได้ผลการประเมิน   D+
     • คะแนน  60-64                 ได้ผลการประเมิน   D
     • ต่ำกว่าคะแนน 60             ได้ผลการประเมิน  E

สรุปผลโครงการ / ข้อเสนอแนะ / ประมวลภาพกิจกรรม
- รายงานคณะ (เพื่อสรุปกิจกรรมทั้งหมด)

 
 
 
 
 
 
 
 
J U L A L U G - C O U R S E W A R E