เกี่ยวกับสาขาวิชา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
       วิทยาการคอมพิวเตอร์
       เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพ
       วิทยาการคอมพิวเตอร์
       เทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
       วิทยาการคอมพิวเตอร์
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิษย์เก่าสาขาวิชา
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  ตารางเรียน / ตาราง LAB
  โครงงานนักศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ | พิเศษ
  เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  อ.กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
  อ.อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
  อ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล
  อ.จุฬาลักษณ์ มหาวัน
  อ.ชนิดา คำเพ็ง
 


@.. ตารางกำหนดการสอบโครงการนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  ... New !

กิจกรรมรายงานผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา CS-IT ประจำภาคเรียนที่ 3/2553
   
กิจกรรมนัดพบบัณฑิต CS-IT ประจำปีการศึกษา 2552-2553 กิจกรรมปฐมนิเทศฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2551
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2551 โครงการร้อยรักสามัคคี ถวายความดีเพื่อพ่อหลวงไทย ปี 2551
โครงการรวมใจสานฝันเพื่อน้องบ้านไกล ณ โรงเรียนบ้านเพีย อ.น้ำปาด อุตรดิถต์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 2/2551
โปรแกรม ATLCP : Animation for Teaching and Learning C เป็นโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวสำหรับการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซ
   
สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000   โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1303,1310,1326
Copyright © 2009 Faculty of Science and Technology All right reserved.