หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน
   อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน Bachelor  of  Science  Program  in Community  Health           

 

ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม
       วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) Bachelor  of  Science (Community  Health)

     ชื่อย่อ  
       วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) B.S.  (Community  Health)

 

ปรัชญาของหลักสูตร         

      ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางทฤษฎี  หลักการและความสามารถไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการสุขภาพองค์รวมในชุมชน  โดยบูรณาการจากการเรียนการสอน  และการวิจัย  ที่เหมาะสมกับสังคมและท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. เป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขได้และสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขของชุมชนได้
  2. มีความสามารถบริหารงานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีความสามารถบริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขได้
  4. มีความสามารถให้บริการทางวิชาการสาธารณสุขได้
  5. เป็นผู้มีเจตคติที่ดี  มีคุณธรรม  วิจารณญาณ  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  พัฒนาสาธารณสุขระดับชุมชน  มีสุขนิสัยแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
  6. ความสามารถให้บริการด้านสุขภาพ และเฝ้าไข้ได้

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312