แบบฟอร์ม / ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัย และงานพันธกิจสัมพันธ์

>> กรอบประเด็นวิจัย


>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอขอทุน วิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน และพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2562 :


เอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอขอทุน วช. 63 :


ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย :ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :งานบริการวิชาการแก่สังคม

>> กรอบบริการวิชาการ (ชุมชน, หน่วยงาน/องค์กร, สถานศึกษา, )

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
ดาวน์โหลดเล่มรายงานประจำปี
หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม