ดาวโหลดน์ แบบฟอร์ม
>> แบบเสนอขอทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2561 (Updated)
>> แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Research Project)
>> แบบขอขยายเวลาทำการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
>> แบบเสนอขอสนับสนุนทุนภายใน
>> แบบรายงานการปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอ
>> เกณฑ์งบประมาณโครงการวิจัย-ตาราง-หมวดค่าตอบแทน
>> แบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
>> แบบเสนอภาระงานวิจัย
>> ปกรายงานการวิจัยทุนภายใน
>> สวพ.1-แบบเสนอโครงการวิจัย
>> สวพ.2-แบบชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
>> สวพ.6-ฟอร์มประเมินรายงานการวิจัย
>> สวพ.8-แบบชี้แจงรายงานการวิจัย
>> สวพ.10-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย


ดาวโหลดน์ เอกสาร


ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย :

(1) ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
(3) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(4) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (ปี 2560)
(5) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :

(1) แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยที่ค้างทุนวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 - 2559
(2) ประกาศ : หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(3) ประกาศ : แนวปฏิบัติในการเบิกงบประมาณการวิจัย และการส่งเอกสารหลักฐานการเงิน
(4) ประกาศ : แนวปฏิบัติการขอปิดบัญชีเงินฝากโครงการวิจัย และการส่งคืนเงินคงเหลือ และดอกผลที่เกิดขึ้น


เอกสารประกอบการขอทุน วช.62 :
(1) แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (2) แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)
(3) ตัวอย่างแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (4) ตัวอย่างแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)
(5) มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6) แบบเสนอชื่อแผนงานวิจัย
(7) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (8) คำจำกัดความ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ฯ
(9) คำจำกัดความของอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย (10) เป้าหมายการวิจัยและนวัตกรรม2562
(11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (12) รายละเอียดการแก้ไขไฟล์


หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม