ดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์

ทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คลิ๊กดาวน์โหลด ไฟล์ MSPowerPoint , ไฟล์ PDF (แจ้งเมื่อ 3-6-61)


ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Science and Technology 2018 “Innovative Science and Technology toward Sustainable Community Development”

August 2-3, 2018, Uttaradit Rajabhat University, Thailand, Deadline for full paper submission extended to June 15, 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


เอกสารประกอบการบรรยาย หลักการเขียนและวางแผนงานวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม

โดย ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ดาวน์โหลดเอกสาร (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ปฏิทินงานประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

ประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018—Social Sciences and Interdisciplinary Studies

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. เพื่อสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัย

เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


>>

ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม

ประจำปีงบประมาณ 2561 >> ดาวน์โหลดแบบเสนอขอทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2561 (Updated)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-12-60)


ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-11-60)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย

" โครงการวิจัยท้าทายไทย" ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561

สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า รอบที่ 2 จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


แนวทางการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดินผ่าน วช. ปี 2562)
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


ขอเชิญชวนอาจารย์ เขียนเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่งเอกสารเชิงหลักการภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
[ หลักเกณฑ์การพิจารณา ] [ เกณฑ์การดำเนินงานตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์ ] [ กรอบการวิจัย ] [แบบฟอร์มขอสนับสนุนทุน ]
(แจ้งเมื่อ 12-09-60)


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ (1) IRTC CO-Researchโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ และ (2) CO-Research : โครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


>>

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Science and Technology 2018 “Innovative Science and Technology toward Sustainable Community Development”

August 2-3, 2018, Uttaradit Rajabhat University, Thailand, Deadline for full paper submission is May 1, 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3" ในหัวข้อ นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2561
ระบบลงทะเบียน (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-2-61)


ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (BCNSP National and International Conference 2018) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 20-2-61)


ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018—Social Sciences and Interdisciplinary Studies

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


>>

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Scan ใบสมัครส่งมาทาง อีเมลล์ yuttanas@nu.ac.th (ส่งฉบับจริงตามมาภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561)
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2"

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 200 คน
กำหนดการโครงการในแต่ละภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครบเครื่อง..เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครบเครื่อง..เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 01-07-60)


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจัด โครงการสร้างนักวิจัย(ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 01-07-60)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ส่งใบสมัครถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 03-06-60)


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)

>>

>>

RMU
อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และพันธกิจสัมพันธ์

RMU
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
ประธานหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์
หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม