เอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอขอทุน วิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน และพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 17-9-61)


เอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอขอทุน วช. 63

ดาวน์โหลดเอกสาร กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 17-9-61)


ทุนวิจัย วช.63 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม [การจัดทำงบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง] [ข้อเสนอแนะการเขียนแบบสรุปโครงการ] (แจ้งเมื่อ 14-9-61)


ทุนวิจัย วช.63 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม [การจัดทำงบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง] [ข้อเสนอแนะการเขียนแบบสรุปโครงการ] (แจ้งเมื่อ 14-9-61)


ทุนวิจัยท้าทายไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 29-8-61)


โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


>>

ทุนวิจัย วช.63 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม [การจัดทำงบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง] [ข้อเสนอแนะการเขียนแบบสรุปโครงการ] (แจ้งเมื่อ 14-9-61)


ทุนวิจัยท้าทายไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 29-8-61)


โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


ทุนการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


>>

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Science and Technology 2018 “Innovative Science and Technology toward Sustainable Community Development”

August 2-3, 2018, Uttaradit Rajabhat University, Thailand, Deadline for full paper submission is May 1, 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3" ในหัวข้อ นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2561
ระบบลงทะเบียน (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-2-61)


ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (BCNSP National and International Conference 2018) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 20-2-61)


ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018—Social Sciences and Interdisciplinary Studies

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


>>

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Scan ใบสมัครส่งมาทาง อีเมลล์ yuttanas@nu.ac.th (ส่งฉบับจริงตามมาภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561)
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2"

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 200 คน
กำหนดการโครงการในแต่ละภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครบเครื่อง..เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครบเครื่อง..เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 01-07-60)


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจัด โครงการสร้างนักวิจัย(ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 01-07-60)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ส่งใบสมัครถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 03-06-60)


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)

>>

>>

RMU
อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย
รองคณบดีฝ่ายแผน
และพันธกิจสัมพันธ์

RMU
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
ประธานหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์

คู่มือ
หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม