มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2561

ภายในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
แบบฟอร์มเสนอชื่อออนไลน์, รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 12-1-61)


ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม

ประจำปีงบประมาณ 2561 >> ดาวน์โหลด : แบบเสนอขอทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2561 (Updated) , ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-12-60)


ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-11-60)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย

" โครงการวิจัยท้าทายไทย" ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการ

สามารถเลือกวารสารวารสาร ฐาน TCI 1, 2 เพื่อจะตีพิมพ์บทความฉบับเต็มต่อได้
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า รอบที่ 2 จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


แนวทางการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดินผ่าน วช. ปี 2562)
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


>>

ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม

ประจำปีงบประมาณ 2561 >> ดาวน์โหลดแบบเสนอขอทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2561 (Updated)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-12-60)


ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-11-60)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย

" โครงการวิจัยท้าทายไทย" ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561

สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า รอบที่ 2 จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


แนวทางการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดินผ่าน วช. ปี 2562)
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


ขอเชิญชวนอาจารย์ เขียนเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่งเอกสารเชิงหลักการภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
[ หลักเกณฑ์การพิจารณา ] [ เกณฑ์การดำเนินงานตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์ ] [ กรอบการวิจัย ] [แบบฟอร์มขอสนับสนุนทุน ]
(แจ้งเมื่อ 12-09-60)


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ (1) IRTC CO-Researchโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ และ (2) CO-Research : โครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


>>

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 The 9th Hatyai National and International Conference “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร BLUE OCEAN HALL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 12-12-60)


ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว. วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 12-12-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper : 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-08-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ในวันที่ 1-8 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-08-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The Congress on Science and Technology of Thailand (STT 43) “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”

17 - 19 OCTOBER, 2017 AT CHAMCHURI 10, CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-07-60)


ขอเชิญร่วมงาน "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

การสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา" ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 60 ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference"

ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 18-07-60)


ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัย และสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี 2560

ราชภัฏวิชาการประจำปี 2560 “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา ” 16-17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 6-07-60)


>>

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครบเครื่อง..เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครบเครื่อง..เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 01-07-60)


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจัด โครงการสร้างนักวิจัย(ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 01-07-60)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ส่งใบสมัครถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 03-06-60)


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)

>>

>>

RMU
อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และพันธกิจสัมพันธ์

RMU
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
ประธานหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์
หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม