ข่าวประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลดเอกสารอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานพันธกิจสัมพันธ์

16-17 กันยายน 2560 ณ ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(1) รายชื่อนักวิจัยเทศบาลตำบลป่าเซ่า โครงการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์
(2) แบบฟอร์ม timeline เส้นทางการพัฒนางานพันธกิจระดับหลักสูตร
(3) สไลด์ : การพัฒนาโจทย์วิจัยในชุมชน
(4) สไลด์ : พันธกิจสัมพันธ์ มรอ. กับสังคม การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) สไลด์ : เสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แจ้งเมื่อ 17-09-60)


ขอเชิญชวนอาจารย์ เขียนเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่งเอกสารเชิงหลักการภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
[ หลักเกณฑ์การพิจารณา ] [ เกณฑ์การดำเนินงานตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์ ] [ กรอบการวิจัย ] [แบบฟอร์มขอสนับสนุนทุน ]
(แจ้งเมื่อ 12-09-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-08-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ในวันที่ 1-8 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-08-60)


แนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 30-07-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The Congress on Science and Technology of Thailand (STT 43) “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”

17 - 19 OCTOBER, 2017 AT CHAMCHURI 10, CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-07-60)


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ (1) IRTC CO-Researchโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ และ (2) CO-Research : โครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


ขอเชิญร่วมงาน "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

การสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา" ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 60 ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ส่งผลงาน เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญส่งผลงาน เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference"

ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 18-07-60)


สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13

ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอกาทศรส มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 15-07-60)


ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัย และสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี 2560

ราชภัฏวิชาการประจำปี 2560 “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา ” 16-17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 6-07-60)


ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 29-06-60)


ศูนย์ประสานงาน Talent Mobility จัดกิจกรรม Talent Mobility Day

จัดกิจกรรม Talent Mobility Day หัวข้อ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility จัดวันที่ 3-4, 15, 18,19,20,22-23 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 29-06-60)


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Computer Science and Engineering Conference 2017” November 15-18, 2017 Bangkok, Thailand รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-06-60)


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวันกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 - 30 ก.ย. 60 และส่งผลงานที่จะเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ 30 พ.ค. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-06-60)หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม