ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ดาวน์โหลดเอกสาร [ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ] [แบบฟอร์มการเขียนขอรับทุน (.doc)] [แบบฟอร์มการเขียนขอรับทุน (.pdf)] (แจ้งเมื่อ 3-2-62)


เอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอขอทุน วิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน และพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 17-9-61)


เอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอขอทุน วช. 63

ดาวน์โหลดเอกสาร กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 17-9-61)


ทุนวิจัย วช.63 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม [การจัดทำงบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง] [ข้อเสนอแนะการเขียนแบบสรุปโครงการ] (แจ้งเมื่อ 14-9-61)


ทุนวิจัยท้าทายไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 29-8-61)


โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


ทุนการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ (แจ้งเมื่อ 19-8-61)


ประกาศ เรื่องการคัดเลือกนักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่นระดับนักศึกษา ประจำปี 2561

แบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล "นักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น"
แบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น"
แบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล "ผลงานวิจัยดีเด่น"
แบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล "ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับนักศึกษา"
คลิ๊กดาวน์โหลด ไฟล์แบบฟอร์ม PDF (แจ้งเมื่อ 31-6-61)


ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Science and Technology 2018 “Innovative Science and Technology toward Sustainable Community Development”

August 2-3, 2018, Uttaradit Rajabhat University, Thailand, Deadline for full paper submission extended to June 15, 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 8-4-61)


เอกสารประกอบการบรรยาย หลักการเขียนและวางแผนงานวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม

โดย ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ดาวน์โหลดเอกสาร (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ปฏิทินงานประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

ประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 3-3-61)


ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018—Social Sciences and Interdisciplinary Studies

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. เพื่อสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัย

เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2"

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 200 คน
กำหนดการโครงการในแต่ละภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


ประชาสัมพันธ์การใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdResearch ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

ThaiEdResearch
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 27-1-61)


มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2561

ภายในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
แบบฟอร์มเสนอชื่อออนไลน์, รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 12-1-61)


ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม

ประจำปีงบประมาณ 2561 >> ดาวน์โหลด : แบบเสนอขอทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2561 (Updated) , ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-12-60)


ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-11-60)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย

" โครงการวิจัยท้าทายไทย" ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการ

สามารถเลือกวารสารวารสาร ฐาน TCI 1, 2 เพื่อจะตีพิมพ์บทความฉบับเต็มต่อได้
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า รอบที่ 2 จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


แนวทางการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดินผ่าน วช. ปี 2562)
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


ดาวน์โหลดเอกสารอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานพันธกิจสัมพันธ์

16-17 กันยายน 2560 ณ ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(1) รายชื่อนักวิจัยเทศบาลตำบลป่าเซ่า โครงการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์
(2) แบบฟอร์ม timeline เส้นทางการพัฒนางานพันธกิจระดับหลักสูตร
(3) สไลด์ : การพัฒนาโจทย์วิจัยในชุมชน
(4) สไลด์ : พันธกิจสัมพันธ์ มรอ. กับสังคม การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) สไลด์ : เสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แจ้งเมื่อ 17-09-60)


ขอเชิญชวนอาจารย์ เขียนเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่งเอกสารเชิงหลักการภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
[ หลักเกณฑ์การพิจารณา ] [ เกณฑ์การดำเนินงานตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์ ] [ กรอบการวิจัย ] [แบบฟอร์มขอสนับสนุนทุน ]
(แจ้งเมื่อ 12-09-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-08-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ในวันที่ 1-8 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-08-60)


แนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 30-07-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The Congress on Science and Technology of Thailand (STT 43) “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”

17 - 19 OCTOBER, 2017 AT CHAMCHURI 10, CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-07-60)


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ (1) IRTC CO-Researchโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ และ (2) CO-Research : โครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


ขอเชิญร่วมงาน "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

การสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา" ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 60 ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ส่งผลงาน เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญส่งผลงาน เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference"

ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 18-07-60)


สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13

ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอกาทศรส มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 15-07-60)


ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัย และสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี 2560

ราชภัฏวิชาการประจำปี 2560 “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา ” 16-17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 6-07-60)


ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 29-06-60)


ศูนย์ประสานงาน Talent Mobility จัดกิจกรรม Talent Mobility Day

จัดกิจกรรม Talent Mobility Day หัวข้อ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility จัดวันที่ 3-4, 15, 18,19,20,22-23 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 29-06-60)


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Computer Science and Engineering Conference 2017” November 15-18, 2017 Bangkok, Thailand รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-06-60)


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวันกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 - 30 ก.ย. 60 และส่งผลงานที่จะเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ 30 พ.ค. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-06-60)หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม