ข่าวทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร

สถาบันคลังสมองของชาติ ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร และเสริมสร้างเครือข่าย (บัดนี้ – 30 มิ.ย. 60) รายละเอียดเพิ่มเติม
(แจ้งเมื่อ 25-06-60)


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี ๒๕๖๐ (15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 60) รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 29-06-60)


ทุนฝ่ายวิชาการ สกว.ประจำปี 2561

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) , ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) , ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) (15 พ.ค. – 14 ก.ค. 60) รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-06-60)


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (1 มิ.ย. – 27 ก.ค. 60) รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-06-60)


ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

เชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ด้วยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 13-06-60)


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม (1) และ (2) (แจ้งเมื่อ 30-05-60)


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 26-05-60)


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑณ์การพิจารณาเพื่อจัดสรรทุนวิจัย

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-04-60)


รับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 22-05-60)


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 22-05-60)หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม