ข่าวทุนวิจัย

ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม

ประจำปีงบประมาณ 2561 >> ดาวน์โหลดแบบเสนอขอทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ ปี 2561 (Updated)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-12-60)


ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 28-11-60)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย

" โครงการวิจัยท้าทายไทย" ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปีงบประมาณ 2561

สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า รอบที่ 2 จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


แนวทางการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดินผ่าน วช. ปี 2562)
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 16-09-60)


ขอเชิญชวนอาจารย์ เขียนเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่งเอกสารเชิงหลักการภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
[ หลักเกณฑ์การพิจารณา ] [ เกณฑ์การดำเนินงานตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์ ] [ กรอบการวิจัย ] [แบบฟอร์มขอสนับสนุนทุน ]
(แจ้งเมื่อ 12-09-60)


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ (1) IRTC CO-Researchโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ และ (2) CO-Research : โครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร

สถาบันคลังสมองของชาติ ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร และเสริมสร้างเครือข่าย (บัดนี้ – 30 มิ.ย. 60) รายละเอียดเพิ่มเติม
(แจ้งเมื่อ 25-06-60)


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี ๒๕๖๐ (15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 60) รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 29-06-60)


ทุนฝ่ายวิชาการ สกว.ประจำปี 2561

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) , ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) , ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) (15 พ.ค. – 14 ก.ค. 60) รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-06-60)


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (1 มิ.ย. – 27 ก.ค. 60) รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-06-60)


ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

เชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ด้วยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 13-06-60)


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม (1) และ (2) (แจ้งเมื่อ 30-05-60)


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 26-05-60)


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑณ์การพิจารณาเพื่อจัดสรรทุนวิจัย

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-04-60)


รับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 22-05-60)


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 22-05-60)หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม