ข่าวงานประชุมวิชาการ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชา การระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 29-06-60)


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์

สำนักกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพได้จัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 13-06-60)


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)


เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)

เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)

>>


ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Social Sciences, Arts and Media International Conference 2017” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 22-05-60)หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม