ข่าวงานประชุมวิชาการ

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 The 9th Hatyai National and International Conference “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร BLUE OCEAN HALL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 12-12-60)


ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว. วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 12-12-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper : 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 14-11-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-08-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ในวันที่ 1-8 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-08-60)


ขอเชิญร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The Congress on Science and Technology of Thailand (STT 43) “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”

17 - 19 OCTOBER, 2017 AT CHAMCHURI 10, CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-07-60)


ขอเชิญร่วมงาน "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

การสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา" ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 60 ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 19-07-60)


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference"

ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 18-07-60)


ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัย และสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี 2560

ราชภัฏวิชาการประจำปี 2560 “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา ” 16-17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 6-07-60)


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชา การระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 29-06-60)


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์

สำนักกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพได้จัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 13-06-60)


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)


เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)

เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 25-05-60)

>>


ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Social Sciences, Arts and Media International Conference 2017” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 22-05-60)หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม