ข่าวอบรม สัมมนา

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 plus”

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 plus” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 11-05-60)


ขอเชิญร่วมประชุมและส่งกรณีศึกษา ในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งกรณีศึกษา ในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 11-05-60)


สรุปผลการจัดเวทีคืนข้อมูลและเพื่อค้นหาประเด็นโจทย์วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า

สรุปผลการจัดเวทีคืนข้อมูลและเพื่อค้นหาประเด็นโจทย์วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลป่าเซ่า ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (แจ้งเมื่อ 21-04-60)หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม