ยุทธศาสตร์ของคณะ


กลยุทธ์ที่ 1 สร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้ โดดเด่น

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

มาตรการที่ 1 สร้างระบบประกันคุณภาพการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ที่ 2 มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มาตรการที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน

มาตรการที่ 2 ใช้พื้นที่ในบึงกะโล่ทาการเรียนการสอน ทางานวิจัย และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ที่ 3 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เชิงปฏิบัติ มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศ

มาตรการที่ 1 พัฒนานักศึกษาโดยสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์เชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยและเครือข่ายวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัย

มาตรการที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบรรยากาศทางวิชาการและวิจัย

มาตรการที่ 1 สร้างบรรยากาศทางวิชาการและวิจัยเพื่อจูงใจให้บุคลากรทาวิจัยมากขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 3 มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน

มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อนาไปสู่การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ

มาตรการที่ 2 สนับสนุนการทาวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อตอบสนองความ ต้องการของชุมชน

มาตรการที่ 3 บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการพัฒนางานวิจัย สู่การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

มาตรการที่ 1 นาโครงการในพระราชดาริ และ ผลงานวิจัยสู่การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

มาตรการที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานบริการวิชาการกับชุมชนหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน

มาตรการที่ 3 มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน

เป้าประสงค์ที่ 2 ร่วมสืบสานภูมิปัญญาชุมชน

มาตรการที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้และบูรณาการผลงานวิจัยและบริการวิชาการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4 สืบสาน และอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 1 สืบสาน อนุรักษ์และธารงไว้ซึ่งการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ประเพณีและค่านิยมอันดีงาม

มาตรการที่ 1 จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม

มาตรการที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3 บูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน

มาตรการที่ 1 นางานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของ กิจกรรมการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 4 สืบสาน และอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 1 สืบสาน อนุรักษ์และธารงไว้ซึ่งการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ประเพณีและค่านิยมอันดีงาม

มาตรการที่ 1 จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

มาตรการที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มาตรการที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

มาตรการที่ 3 สร้างระบบสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจหลักของคณะให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในอาชีพ

มาตรการที่ 1 พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 2 ปรับระบบการประเมินประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรให้รัดกุมและเน้นสร้างแรงจูงใจ

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนาไปสู่การเพิ่มจานวนผู้เรียน

มาตรการที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะนาหลักสูตรที่เปิดสอนและเผยแพร่กิจกรรม ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ที่ 4 แสวงหารายได้จากแหล่งทุนต่าง ๆ นอกเหนือจากงบประมาณเพื่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ

มาตรการที่ 1 จัดหารายได้จากหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากงบประมาณปกติ


หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม