ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะ


นโยบายข้อที่ 2 ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

มาตรการที่

1. สร้างระบบและกลไกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมให้มีการดาเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเชิงการเรียนการสอน ตลอดจนการวาแนวทางเกี่ยวกับระบบดูแลลิขสิทธิ์/สิทธิทางปัญญา

3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านการวิจัย ระหว่างคณะกับสถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและต่างประเทศ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างครบวงจร ทั้งด้านในการให้ความรู้ในการทาวิจัย การแสวงหาแหล่งทุน การบริการงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งนี้โดยสร้างกลไกให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทางานร่วมทีมกับกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะ ห้องปฏิบัติการวิจัย และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงภูมิปัญญาสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งมีการตีพิมพ์ผลงาน/จดสิทธิบัตร และการเผยแพร่ผลงานตลอดจนการนางานวิจัยมาแก้ปัญหาท้องถิ่น

6. สนับสนุนให้องค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาวิจัย การดาเนินงานวิจัย และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้

7. แสวงหาทรัพยากรการวิจัย และส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย

8. กาหนดภาระงานวิจัยที่ชัดเจน เพื่อให้อาจารย์สามารถดาเนินภารกิจในด้านอื่นและด้านการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์


ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดผลผลิต :

1. จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดกิจกรรม :

1. จำนวนโครงการที่สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งเสริมให้ดาเนินงานภายใต้กิจกรรมฯ

2. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมบรรลุสัมฤทธิผลตามแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย


หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม