สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 17 สิงหาคม 2566
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
STB 106
1 มิถุนายน 2566
16 สิงหาคม 2566
ส่งแบบตอบรับ หรือสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : นางสาวนารีนารถ ภารังกูล
โทร. 055 411096 ต่อ 1679 หรือ 088 2528949, 089 7067288
E-mail : Lab_sciuru@hotmail.com, nareenart.p@hotmail.com
...
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายวรเทพ วันกาล
  ชื่อทีม : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  สมาชิก 1 : นาย ภคิน บรรเลง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว กัญญาณัฐ บำรุงศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นางสาว ศิริอักษร ต้าวบุญสูง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
  ชื่อทีม : Let’s go Ping-Ing-Fah
  สมาชิก 1 : นางสาว กนกวรรณ บรรเลงกลอง ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว นาราภัทร พิทักษ์ ม.6
  สมาชิก 3 : นางสาว ภาราดา เถาว์สิงห์ ม.6
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
  ชื่อทีม : ThianMewPim Ready!
  สมาชิก 1 : นางสาว ปาจรีย์ ชมมี มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว ปัญยิกา พูลถาวร มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นางสาว เพ็ญพิชา กิ่งไทร มัธยมศึกษาปีที่ 6
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : ดร.วิภา อาสิงสมานันท์
  ชื่อทีม : KIRBY BUDDY
  สมาชิก 1 : นาย ฐปนกุล จีนด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว ชนกนันท์ หุ่นฉัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : ดร.วิภา อาสิงสมานันท์
  ชื่อทีม : Sutures Ranger
  สมาชิก 1 : นาย กิตตินันท์ เดชะ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย พิศุทธิ์ เทพละออ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางวรรณภา บุญนิธิพัฒน์
  ชื่อทีม : Science Phanommas
  สมาชิก 1 : เด็กชาย บรรณกร เจนเขตรการ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย บรรพต เรืองสระ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 3 : เด็กชาย วรวัส ฉายพริก มัธยมศึกษาปีที่ 3
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางพรพิมล มุกสุวรรณ
  ชื่อทีม : ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ในบาดแผลด้วยน้ำมันสมุนไพร
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ณฐิรินทร์ ยศรัตนธนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง บุณยอร เรืองจิตชัชวาลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางถนัดศรี ทัดเที่ยง
  ชื่อทีม : สารเคลือบไคโตซานที่สกัดจากกระดองปูนาและว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการคงสภาพและน้ำหนักของลิ้นจี่
  สมาชิก 1 : นาย ปวีณ เปี่ยมศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย พงศพัฒน์ จันทรมณี มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 3 : เด็กหญิง พรทิพย์ ศรีวิจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 3
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนเมืองเชลียง
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นาย เจน​วิทย์​ สุวรรณ​ประสิทธิ์​
  ชื่อทีม : Killer
  สมาชิก 1 : นาย ศักดา สาหล้า มัธยมศึกษาปีที่4
  สมาชิก 2 : นางสาว วัชราพร ระวังภัย มัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 3 : นางสาว กนกพร พรหมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 4
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจิรนันท์ จิตจง
  ชื่อทีม : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  สมาชิก 1 : ด.ญ. พิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต มัธยมศึกษาปีที่ 2
  สมาชิก 2 : ด.ช. กษิดิ์ภัทร์ เตียเอี่ยมดี มัธยมศึกษาปีที่ 1
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจิรนันท์ จิตจง
  ชื่อทีม : สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย
  สมาชิก 1 : นาย ณฐกร พุทธกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ธีรพงศ์ อยู่สุขสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 3 : เด็กชาย พีรเชษฐ์ พุ่มสิทธิโชค มัธยมศึกษาปีที่ 3
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นาง สุดใจ มีจันทร์
  ชื่อทีม : ปังจร้า อุกอุก
  สมาชิก 1 : นางสาว สุพรรษา ยาวงษ์ มัธยมศึกปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว หทัยชนก เอมอิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นาย ศิรวิทย์ อยู่เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสุดใจ มีจันทร์ นายเลิศสุวัฒน์ ท้องก้อนศิลา นางสาวจิตราพัชญ์ อมรนพรันกุล
  ชื่อทีม : หอมแดงมหาประลัย
  สมาชิก 1 : นาย ภูมิภัทร อินมูล มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย วรวลัญช์ เทภิกัน มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นางสาว พวงชมพู อยู่อิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 6
 14. สถานศึกษา : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวชรัญญา พานิช นางสาวประภาพรรรณ จันตา
  ชื่อทีม : การศึกษาคุณภาพน้ำและไมโครพลาสติกบริเวณน้ำตกเชิงทอง อ.เมือง จ.แพร่ (เส้นเล็กน้ำตก)
  สมาชิก 1 : นางสาว กัญญาณัฐ กุณาตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นางสาว ชญานันท์ เนตรบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นางสาว มนธิชา หมื่นโฮ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 15. สถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น
  ชื่อทีม : เม็ดฟู่ล้างผักจากรางจืด
  สมาชิก 1 : นางสาว ศุภิศรา ลีวิริยะพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง อภัสนันท์ รองมี มัธยมศึกษาปีที่ 3
 16. สถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น
  ชื่อทีม : Our Beloved Water
  สมาชิก 1 : นางสาว ฐิติวรดา พรมภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง พิมพ์มาดา จ๊อดดวงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  สมาชิก 3 : เด็กหญิง จิรัชญา จรเอ้กา มัธยมศึกษาปีที่ 3
 17. สถานศึกษา : โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางพยอม คุ้มฉาย
  ชื่อทีม : พุทธชินราชพิทยา
  สมาชิก 1 : นาย ธนกฤต เพียงต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นาย ยศพงศ์ พุ่มโพธิ์งาม มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 3 : นาย ศุภสิทธิ์ ป้องถ่าย มัธยมศึกษาปีที่ 5
 18. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
  ชื่อทีม : SSR
  สมาชิก 1 : นางสาว วศินี ศิริโคตร์ ม.5
  สมาชิก 2 : นางสาว อารยา ดาเพ็ง ม.5
  สมาชิก 3 : นางสาว ณัฎฐนิชา กล้าหาญ ม.5
 19. สถานศึกษา : โรงเรียนตากพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางมณฑิรา มาจันทร์
  ชื่อทีม : ใบหูกวาง
  สมาชิก 1 : นางสาว กานต์ธิดา มาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่6
  สมาชิก 2 : นางสาว พรลภัส ศรีสุระ มัธยมศึกษาปีที่6
  สมาชิก 3 : นาย อิทธิพัทธ์ ลรรพรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่6
 20. สถานศึกษา : โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุพิชฌาย์ สง่างามสกุล , นางสาวเบญจพร ก๋าวงศ์
  ชื่อทีม : TC1
  สมาชิก 1 : นาย ณัฐพจน์ สุปา มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 2 : นางสาว ณัชชา จินดาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 3 : นางสาว ณัฐทาริกา พันจันทึก มัธยมศึกษาปีที่ 5
 21. สถานศึกษา : โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาววิลาสินี เทพเสนา,นางปราณี อินวาทย์
  ชื่อทีม : TC2
  สมาชิก 1 : นางสาว อรปรียา คำวัง ม.4
  สมาชิก 2 : นางสาว ธิดารัตน์ หมื่นคำเรือง ม.4
  สมาชิก 3 : นางสาว นฤมล ภิวงค์ ม.4
 22. สถานศึกษา : โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาววิลาสินี เทพเสนา,นางปราณี อินวาทย์
  ชื่อทีม : TC3
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง วรณัน บุญวัน ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง พัชราภา สมภารวงค์ ม.2
  สมาชิก 3 : เด็กหญิง ชนินรัตน์ พูลเพิ่ม ม.2
 23. สถานศึกษา : โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาววิลาสินี เทพเสนา,นางปราณี อินวาทย์
  ชื่อทีม : TC4
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ปวงคำ ม.1
  สมาชิก 2 : เด็กชาย สุวัฒน์ ศรีอำพรรณ์ ม.1
  สมาชิก 3 : เด็กชาย พลภัทร จันทร์คำเรือง ม.2
ปิดรับสมัครเนื่องจากมีจำนวนทีมครบตามเงื่อนไข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 5494