สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การประกวดการจัดสวนในภาชนะปิด (Terrarium)
คณะเกษตรศาสตร์
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
ห้อง STB 106 ชั้น 1
1 มิถุนายน 2566
13 กรกฎาคม 2566
-
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-817700 หรือ 061-2678882 ในวันและเวลาราชการ กรุณาส่งใบสมัคร มายัง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 หรือทาง E-mail: Mutprom@gmail.com ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2566 **คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด**
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : ครูมีนา โออุไร
  ชื่อทีม : DMP TEAM
  สมาชิก 1 : นางสาว ปาริษา ปินนอ มัธยมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 2 : นางสาว รัฐเกล้า เฉลิมธำรงเวช มัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายธนพล อินดีคำ
  ชื่อทีม : PC203
  สมาชิก 1 : เด็กชาย ธนาธิป ท้วมยัง มัธยมศึกษาปีที่ 2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ภานุวัฒน์ มากล้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนสองพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฐฑิกา บุศราคำ
  ชื่อทีม : SP Songpit
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง กานต์ณิชา เดชา ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง พิชญาภา ศรีพอ ม.3
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)
  ประเภท : ประถมศึกษา
  ผู้ควบคุมทีม : ครูรวีวรรณ รุ่งโรจน์
  ชื่อทีม : P&M
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ญาณิดา เหรียญเจริญ ป.6
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง บัณฑิตา ชาบาง ป.6
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสรี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางวันเพ็ญ ตาริยะ
  ชื่อทีม : โรงเรียนเฉลิมขวัญ 1
  สมาชิก 1 : นางสาว โชษิตา เทพภิบาล มัธยมศึกษาปีทีี่4
  สมาชิก 2 : นางสาว วรรณภักสร เต็นพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่4
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสรี 2
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางวันเพ็ญ ตาริยะ
  ชื่อทีม : โรงเรียนเฉลิมขวัญ 2
  สมาชิก 1 : นางสาว โชษิตา เทพภิบาล มัธยมศึกษาปีทีี่4
  สมาชิก 2 : นางสาว วรรณภักสร เต็นพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่4
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายวัชรกฤษณ์ อินมี
  ชื่อทีม : SSR2
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ณัฐชยาภรณ์ บุญคง ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง ปรียาพร ทองคำ ม.3
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสรี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางมลิวัลย์ บุญดา
  ชื่อทีม : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ปัญชลิตา บูรณะอาภาชน มัธยมศึกษาปีทีี่3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง ภัทรวดี ชื่นเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที่3
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายนพรัตน์ อ่อนแพง
  ชื่อทีม : BP425
  สมาชิก 1 : เด็กชาย ชาคริต ตั้งมั่น ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง กมลทิพย์ เผือกเหลือง ม.3
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสรี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางมลิวัลย์ บุญดา
  ชื่อทีม : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 2
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ปัญชลิตา บูรณะชนอาภา มัธยมศึกษาปีทีี่3
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง ภัทรวดี ชื่นเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที่3
ปิดรับสมัครเนื่องจากมีจำนวนทีมครบตามเงื่อนไข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4443