สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การแข่งขันเกม RoV
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเรียน นักศึกษา นิสิตของโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเดียวกันโดยมีอาจารย์ผู้ในสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 – 18 สิงหาคม 2566
รอบคัดเลือกแบบออนไลน์ และห้อง STA ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ห้อง STA ชั้น 1
1 มิถุนายน 2566
2 สิงหาคม 2566
• ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันโดยมีการรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
• ไอดีในเกมต้องไม่มีคำหยาบหรือสื่อถึงบุคคลที่สาม
• ส่งเข้าร่วมแข่งขันได้สถานบันละไม่เกิน 2 ทีม
• ติดตามข่าวสารได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook เพจ ROV Battle Tournament 2023 by CS-IT URU
• สมัครลงทะเบียนทางเว็บไซต http://www.sci.uru.ac.th/scienceweek
• ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ อาจารย์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล E-mail : anucha@uru.ac.th
โทร. 089-7072231
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นายเอกราช กาศโอสถ
  ชื่อทีม : เข้าใจหมาย
  สมาชิก 1 : นาย ธนวัฒน์ วรรณวงค์กา ม.6/3
  สมาชิก 2 : นาย นัชพิชัย ใจปัญญา ม.6/3
  สมาชิก 3 : นาย รัฐศาสตร์ ทิศป้อง ม.6/3
  สมาชิก 4 : นาย เจตนิพัทธ์ เหมืองเพิ่ม ม.6/3
  สมาชิก 5 : นาย สุพศิน คำอ้าย ม.6/3
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นายธวัธ มณีศรี
  ชื่อทีม : AlldayAllnight
  สมาชิก 1 : นาย พัฒนชัย เศวตบรรเจิด ม.5
  สมาชิก 2 : นาย ชินกฤช พื้นงาม ม.6
  สมาชิก 3 : นาย วุฒิภัทร ทองตัน ม.6
  สมาชิก 4 : นาย คชาทัช บุรชัยวราโชติ ม.6
  สมาชิก 5 : นาย รัฐนันท์ ปัญญาสงค์ ม.6
  สมาชิก 6 : นาย อัยยรัช เกตุแก้ว ม.6
  สมาชิก 7 : นาย ไชยอนิวัตติ์ ปรางค์เจริญ ม.5
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปรารถนา เมืองพรม
  ชื่อทีม : NT (Nice Try)
  สมาชิก 1 : นาย วีรพล ต๊ะชา ม.6
  สมาชิก 2 : นาย ณัฐชัย ชัยชนะ ม.6
  สมาชิก 3 : นาย พงศ์พิชิต ศรีแอ ม.6
  สมาชิก 4 : นาย สันติภาพ หมื่นจิตร ม.6
  สมาชิก 5 : นาย กิตติพงศ์ กาบัว ม.6
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปรารถนา เมืองพรม
  ชื่อทีม : Gnjoy krab pom
  สมาชิก 1 : นางสาว กัลยาวดี ปัญญะ ม.6
  สมาชิก 2 : นาย ชนะพงศ์ ไชยโนฤทธิ์ ม.6
  สมาชิก 3 : นาย รัชชานนท์ เสนวงค์ ม.6
  สมาชิก 4 : นาย ธีรพันธ์ ตันต๊ะ ม.6
  สมาชิก 5 : นาย กิตติทัต อินด้วง ม.6
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นายเอกราช กาศโอสถ
  ชื่อทีม : WORRIORS
  สมาชิก 1 : เด็กขาย ศิวัช สีมา ม.3
  สมาชิก 2 : นาย ธนพัฒน์ หมดกลม ม.3
  สมาชิก 3 : เด็กชาย วายุ ชัยชมภู ม.3
  สมาชิก 4 : เด็กชาย นิพพิชฌน์รชต คะจรรยา ม.3
  สมาชิก 5 : เด็กชาย ฐิติกร ม้ายอง ม.3
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นายอนุศักดิ์ เครือม่วง
  ชื่อทีม : MIDNIGHT SATIT
  สมาชิก 1 : นาย คณินกฤษฏิ์ สุขวัฒน์ ม.4
  สมาชิก 2 : นาย เสกสรรค์ พรมน้ำอ่าง ม.4
  สมาชิก 3 : นาย ธาราธร ชายสุทธิ์ ม.4
  สมาชิก 4 : นาย ศุภกฤต ยินดีรส ม.4
  สมาชิก 5 : นางสาว นนรวีณ์ เงินคำ ม4
  สมาชิก 6 : นาย นายปฐาณกรณ์ มาพริก ม.4
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศศิธร คำมงคล
  ชื่อทีม : สาธิตซิตี้
  สมาชิก 1 : นาย ชนะปัญญา สงใย ม.4
  สมาชิก 2 : นาย ชนะได ศิริกิจ ม.4
  สมาชิก 3 : นาย พาชัยโชค หลวงฤทธิ์ ม.4
  สมาชิก 4 : นาย ณัฐกิตติ์ คล้ายหนู ม.4
  สมาชิก 5 : นาย ปรมะ ทองอ่อน ม.4
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนตะพานหิน
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นายอดิเทพ แสนสี
  ชื่อทีม : Smash Dawn
  สมาชิก 1 : นายธนัช บัวระพา ม.5
  สมาชิก 2 : นายปิยวัฒน์ เขียวชมพู ม.5
  สมาชิก 3 : นายกฤษดา จันทร์เชื้อ ม.5
  สมาชิก 4 : นายทรงพล เดชบุญ ม.5
  สมาชิก 5 : นายปฏิภาณ ดีมิตร ม.5
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนตะพานหิน
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นายอดิเทพ แสนสี
  ชื่อทีม : War for TP
  สมาชิก 1 : นายณัฐภูมิ มูลอนันท์ ม.6
  สมาชิก 2 : นายณัฐภาคย์ มูลอนันท์ ม.4
  สมาชิก 3 : นายจีระศักดิ์ นามวา ม.6
  สมาชิก 4 : นายภูริชญา เมธาวีกำจร ม.6
  สมาชิก 5 : นายธนกฤต แนวน้อยงาม ม.6
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนสองพิทยาคม
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเบญจมาพร วิมุกติบุตร
  ชื่อทีม : Songpit e-sport
  สมาชิก 1 : นาย พงศกร บำรุงสุข มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย กิตติศักดิ์ เหมืองแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นาย ณัฐพล บุญรสศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 4 : นาย ศุภฤกษ์ ทองจริง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 5 : นาย ธราธิป เชื้ออ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 6 : นาย วชิรวิชญ์ อนันต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนดาราพิทยาคม
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุพรรณี ไพรศรีจันทร์
  ชื่อทีม : ไปแจกเดียวแบกเอง
  สมาชิก 1 : นาย ธนโชติ ภูมูล ม.4
  สมาชิก 2 : นาย พีรพัฒน์ คุ้มเอี่ยม ม.4
  สมาชิก 3 : นาย อาณกร เกตุอู๊ด ม.4
  สมาชิก 4 : นาย อานนท์ สุขเพ็ชร ม.4
  สมาชิก 5 : นาย ณัฐนนท์ สังข์เมือง ม.4
  สมาชิก 6 : เด็กหญิง กชกร สุขเพ็ชร ม.3
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนดาราพิทยาคม
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุภิดา เที่ยงจันทร์
  ชื่อทีม : พริกขี้หนู
  สมาชิก 1 : เด็กฃาย พูนทรัพย์ อุไรโคตร ม.3
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ณัฐวุฒิ จุลกระโทก ม.3
  สมาชิก 3 : เด็กชาย กิตติ บุญช่วย ม.3
  สมาชิก 4 : เด็กชาย ชัยวัตร แสงเทียน ม.3
  สมาชิก 5 : นาย วีระพล อยู่ขำ ม.3
  สมาชิก 6 : เด็กฃาย ปุณเดฃา มานะ ม.3
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นายประทีป จันทรา
  ชื่อทีม : พนมมาศ 2
  สมาชิก 1 : เด็กชาย รัฐธรรมนูญ โอดอิน ม.2/2
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง เกศราภรณ์ ผาทอง ม.2/2
  สมาชิก 3 : เด็กชาย อภิสิทธ์ ทาพรม ม.2/1
  สมาชิก 4 : เด็กชาย สุวัฒน์ ยศวงใจ ม.2/1
  สมาชิก 5 : เด็กชาย อรรถพล อุ่นแก้ว ม.2/2
  สมาชิก 6 : เด็กหญิง ณัฐนิชา ขัดชุมพล ม.2/2
  สมาชิก 7 : เด็กหญิง ยุพารัตน์ คำมงคล ม.2/2
 14. สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ
  ชื่อทีม : Mathematics Education
  สมาชิก 1 : นาย จิรพัฒน์ พานสัมฤทธิ์ ปี3
  สมาชิก 2 : นาย สุทธนา ยาปัน ปี3
  สมาชิก 3 : นาย พงศกร บุญอุ่น ปี3
  สมาชิก 4 : นาย พรภวิษย์ เลื่อนลอย ปี3
  สมาชิก 5 : นาย ฤทธิรอน ขวัญมุข ปี2
  สมาชิก 6 : นาย ธนภัทร ทองฤทธิ์ ปี2
  สมาชิก 7 : นาย ภูรีภัทร​ เมฆนิล ปี2
 15. สถานศึกษา : โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นายธเนศพล ชาญรัมย์
  ชื่อทีม : Jungle lord
  สมาชิก 1 : นาย ณัฐวุฒิ แย้มทัศน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : นาย รัฐภูมิ สงครามยศ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : นาย ภาคภูมิ แสนสุข มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 4 : นาย วรเทพ พาสีชา มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 5 : นาย บารมี เทพอาชา มัธยมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 6 : นาย พงศภัค บุญยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 16. สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นาย นพรัตน์ อ่อนแพง
  ชื่อทีม : Resonance
  สมาชิก 1 : นาย นพดล นามโครต ม.6
  สมาชิก 2 : นางสาว วริศรา สุวรรณโณ ม.6
  สมาชิก 3 : นาย พงศ์ปณต สิริเปี่ยมสุข ม.6
  สมาชิก 4 : นาย ปุญญาพัฒน์ ขำกัน ม.6
  สมาชิก 5 : นาย นพดล เถื่อนรอด ม.5
 17. สถานศึกษา : โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชย
  ชื่อทีม : ็Hello Kitty
  สมาชิก 1 : นาย อานนท์ เนื้อไม้ ม.5
  สมาชิก 2 : นาย พีรพงษ์ หลำทุ่ง ม.5
  สมาชิก 3 : นาย สราวุฒิ นิติเมธากุล ม.5
  สมาชิก 4 : นาย พันทกร เงินนา ม.5
  สมาชิก 5 : นาย คณัสนันทน์ นิลนนท์ ม.5
 18. สถานศึกษา : โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชย
  ชื่อทีม : โบต้าPพาตึง
  สมาชิก 1 : เด็กชาย อภิวัฒน์ แย้มเขน็ง ม.2
  สมาชิก 2 : เด็กชาย ชัยยะ เทพสืบ ม.2
  สมาชิก 3 : เด็กชาย รัชตะ ปรีทุ่ง ม.2
  สมาชิก 4 : เด็กชาย สิทธิรัตน์ กระต่ายทอง ม.2
  สมาชิก 5 : เด็กชาย กฤตภาส ไร้พวง ม.2
  สมาชิก 6 : เด็กชาย กรวิทย์ ดำดี ม.2
  สมาชิก 7 : . . -
 19. สถานศึกษา : โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นายวันจักรี คำน้อย
  ชื่อทีม : ProJecType.
  สมาชิก 1 : นาย สุวิพร ฮาดดา ม.5
  สมาชิก 2 : นาย พีรพัฒน์ โพธิ์ศรีแก้ว ม.5
  สมาชิก 3 : นาย รัชดากร พิมพ์เพ็ง ม.5
  สมาชิก 4 : นาย กฤษณะ เข็มทอง ม.5
  สมาชิก 5 : นาย ใจเพชร ศรีเมือง ม.4
  สมาชิก 6 : นาย สรรชัย อื้นนวล ม.3
  สมาชิก 7 : นาย สหรัถ สุขหล่อ ม.5
 20. สถานศึกษา : เทศบาลวัดไทยชุมพล
  ประเภท : นักเรียน หรือนักศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้ควบคุมทีม : นาย วีรพันธ์ กิจสนาโยธิน
  ชื่อทีม : อีแร้ง
  สมาชิก 1 : นาย ชนาวีร์ มาบางครุ ม.6
  สมาชิก 2 : นาย พัฒนวัฒน์ ลำใย ม.6
  สมาชิก 3 : นาย ธนภัทร์ อินเฟื่อง ม.6
  สมาชิก 4 : นาย สานิต น่วมทอง ม.6
  สมาชิก 5 : นาย อนาวิน แม้นอินทร์ ม.6
  สมาชิก 6 : นาย เสลสิทธิ์ ชำนาญจิต ม.6
ปิดรับสมัครเนื่องจากมีจำนวนทีมครบตามเงื่อนไข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 5494