สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การประกวดวาดภาพมลพิษทางอากาศ ภายใต้หัวข้อ “PM2.5และมหันตภัยโลกร้อน”
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : วิทยาเขตทุ่งกะโล่
STB106 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 มิถุนายน 2566
31 กรกฎาคม 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2566
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายธนพล อินดีคำ
  ชื่อทีม : เรารักพิชัย1
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ชนัญชิดา ทรัพย์เณร มัธยมศึกษาปีที่ 2
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายธนพล อินดีคำ
  ชื่อทีม : เรารักพิชัย2
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ชนัญชิตา ทรัพย์เณร มัธยมศึกษาปีที่ 2
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายธนพล อินดีคำ
  ชื่อทีม : เรารักพิชัย3
  สมาชิก 1 : เด็กชาย พณิชพล เรืองเที่ยง มัธยมศึกษาปีที่ 2
 4. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นัฐภล ศักดิ์สงวน
  ชื่อทีม : ศิษย์ครูโดม
  สมาชิก 1 : นาย ณฐกร วงษ์ดอกไม้ ม.5
 5. สถานศึกษา : โรงเรียนตากพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนฐพร น้อยมหาพรม
  ชื่อทีม : ตากพิท 1
  สมาชิก 1 : นางสาว โยษิตา ผ่องใส มัธยมศึกษาปีที่ 6
 6. สถานศึกษา : โรงเรียนตากพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนฐพร น้อยมหาพรม
  ชื่อทีม : ตากพิท 2
  สมาชิก 1 : เด็กชาย วทัญญู เดย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
 7. สถานศึกษา : โรงเรียนดาราพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุภิดา เที่ยงจันทร์
  ชื่อทีม : DARA ART
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง สุปราณี พนักงาม ม.3
 8. สถานศึกษา : โรงเรียนตากพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนฐพร น้อยมหาพรม
  ชื่อทีม : ตากพิท 3
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง กานต์พิชชา ดีสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
 9. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางนิศารัตน์ แสนนิทรา
  ชื่อทีม : SW 01
  สมาชิก 1 : นาย นนธวิชญ์ เขียวสด ม.6
 10. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางนิศารัตน์ แสนนิทรา
  ชื่อทีม : SW 02
  สมาชิก 1 : นางสาว ชญาณี บุญยืน ม.6
 11. สถานศึกษา : โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางนิศารัตน์ แสนนิทรา
  ชื่อทีม : SW 03
  สมาชิก 1 : นางสาว พิมพ์ชนก มั่นประสงค์ ม.3
 12. สถานศึกษา : โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวผกามาศ ตันสุข
  ชื่อทีม : WBK 1
  สมาชิก 1 : เด็กชาย อานนท์ ศาลาดิน ม.2
 13. สถานศึกษา : โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวผกามาศ ตันสุข
  ชื่อทีม : WBK 2
  สมาชิก 1 : เด็กชาย อานนท์ ศาลาดิน ม.2
 14. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายณัชพล แสนยะเสนีย์
  ชื่อทีม : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1
  สมาชิก 1 : นางสาว ฐิตารีย์ ตระกูลพิทักษ์กิจ ม.4
 15. สถานศึกษา : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสัจจาพร สุใจยา
  ชื่อทีม : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 2
  สมาชิก 1 : นางสาว ชยณัฐ ขันไชย ม.4
 16. สถานศึกษา : โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวลักษิกา ดังดี
  ชื่อทีม : ทุ่งกะโล่วิทยา 1
  สมาชิก 1 : นางสาว สิริญาการณ์ สิทธิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4
 17. สถานศึกษา : โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวลักษิกา ดังดี
  ชื่อทีม : ทุ่งกะโล่วิทยา 2
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง อิสรีย์ แสงเงิน มัธยมต้นม.3
 18. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียน
  ชื่อทีม : UNART 1
  สมาชิก 1 : นางสาว ฐิติรัตน์ ไสสีสูบ ม.4
 19. สถานศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียน
  ชื่อทีม : UNART 2
  สมาชิก 1 : นางสาว ศุภัสชญา ชีเปรม ม.4
 20. สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศศิธร คำมงคล
  ชื่อทีม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1
  สมาชิก 1 : เด็กหญิงนพภัสสร ขันจา ม.3
 21. สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศศิธร คำมงคล
  ชื่อทีม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
  สมาชิก 1 : เด็กหญิงกมลทิพย์ เรืองเที่ยง ม.1
 22. สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศศิธร คำมงคล
  ชื่อทีม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3
  สมาชิก 1 : นางสาว ธนพร ต้นผล ม.4
 23. สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นายอนุศักดิ์ เครือม่วง
  ชื่อทีม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4
  สมาชิก 1 : นางสาว คณิศร มีกกะโรทัย ม.4
 24. สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเภท : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศศิธร คำมงคล
  ชื่อทีม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 5
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง วรัชญาพร แป้นสุข ม.1
 25. สถานศึกษา : -
  ประเภท : บุคคลทั่วไป
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกลิ่นนารี โพธิ์เขียว
  ชื่อทีม : Me18
  สมาชิก 1 : นางสาว นฤมล กัดแจ่ม gap year
 26. สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย
  ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวบุบผาชาติ บุตรตะราช
  ชื่อทีม : เรารักพิชัย4
  สมาชิก 1 : นางสาว ปัญญาพร เที่ยงเต็ม มัธยมศึกษาปีที่3
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4444