สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การประกวดคลิปวีดีโอ TikTok หัวข้อ "เรียนคณะวิทย์ มรอ. ดีอย่างไร"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บุคคลทั่วไป หรือทุกระดับ
ระยะเวลาการส่งคลิป เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ ระยะเวลาการเผยแพร่คลิป และกดหัวใจ ผ่าน TikTok: @scienceuru วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2566
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 พฤษภาคม 2566
31 กรกฎาคม 2566
-
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีจำนวนการกดหัวใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ภายในระยะเวลาการเผยแพร่
คลิปที่กกหนด จะได้รับรางวัลตามล าดับ
- ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ก าหนด ผ่านช่องทาง Facebook
Fanpage และ TikTok คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- มอบรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2566 วันที่ 16 สิงหาคม
2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(ทุ่งกะโล่) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่
คณะก าหนด
รายชื่อผู้เข้าร่วม
- สมัครตามฟอร์มที่กิจกรรมกำหนด -
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4441