กิจรรมด้านวิทิิยาศาสตร์ สิ่งแวดลอ้ม และเกษตรศาสตร์
>> นิทรรศการ Stem Education จากโรงเรียนเครือข่ายคณะครุศาสตร์
>> นิทรรศการมีชีวิตและการสาธิตด้าน เทคโนโลยีทางเกษตรและการแปรรูป
>> นิทรรศการ มะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์พัฒนาประโยชน์อย่างยั่งยืน
>> สาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช
>> สาธิตผลิตปุ๋ยอนิทรีย์
>> สาธิตแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
>> นิทรรศการเคมีแสนสนุก น่าสนุก น่าทดลอง
>> นิทรรศการมหัศจรรย์โลกเห็ดรา
>> นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งพืช
>> นิทรรศการสัตว์หรรษา
>> นิทรรศการ มหัศจรรยท์างความคิด เพื่อพัฒนาชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม
>> นิทรรศการจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม
>> นิทรรศการพลังงานในพระราชดำริ
>> นิทรรศการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและรับมือการเปลี่ยนแปลง
>> นิทรรศการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้านคณติศาสตร์ คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
>> เกมส์การคิดและกิจกรรมแสดงทักษะทางคณิตศาสตร
>> นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านคณิตศาสตร์
>> คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> กิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> กิจกรรม “คอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยทีูเดย์”
>> บริการ อินเทอร์เน็ตฟรี
>> บิงโกแสนสนุก
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
>> นิทรรศการปีแห่งถั่วเมล็ดแห้ง (International year of Pulse)
>> การแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทางสุขภาพ
>>การคัดกรองโรคอ้วน
>> การนวดแผนไทย (นวดตัวและนวดฝ่าเท้า)
>> วัดความดันโลหิต
>> การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic CPR)
>> ตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจสารเคมีในเลือด
>> กิจกรรมอาหารสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน
>> กิจกรรมการแสดงหุ่นกาย วิภาค
>> กิจกรรมโภชนาการ
>> นิทรรศการธัญพืชเพื่อสุขภาพ
>> นิทรรศการความรู้ด้านอาหารจากถั่วเมล็ดแห้ง
>> นิทรรศการทาง วิทยาศาสตร์การกีฬา
นิทรรศการแหล่่เรียนรู้จากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559

เอกสารประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559

การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ

การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ฯ IT Genius ลงทะเบียน
การแข่งขันพัฒนาเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML5 ลงทะเบียน
การแข่งขันทักษะภาษาซี ลงทะเบียน
การแข่งขันการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียน
การประกวดและฝึกปฏิบัติการจัดสวนถาด ลงทะเบียน
การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ลงทะเบียน
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Camp Walk Rally ดาวน์โหลด
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
การแข่งขันการใช้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad ดาวน์โหลด
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ ดาวน์โหลด

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ทางเคมีเพื่อใช้ในครัวเรือน ดาวน์โหลด
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูดาราศาสตร์ ดาวน์โหลด