พบกับนทิรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ, อาคาร 9, อาคารคหกรรมศาสตร์หลังใหม่, ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICIT)

กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเกษตรศาสตร์
>> นิทรรศการมีชีวิตและการสาธิตด้านเทคโนโลยีทางเกษตรและการแปรรูป
>> นิทรรศการ “น้อยหน่าเครือ”
>> นิทรรศการเคมีสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
>> นิทรรศการนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์
>> นิทรรศการนวัตกรรมด้านพืชและสัตว์
>> นิทรรศการ มหัศจรรย์ทางความคิด เพื่อพัฒนาชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม
>> นิทรรศการวิถีแห่งสิ่งแวดล้อมเพื่อการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืน
กิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
>> เกมส์การคิดและกิจกรรมแสดงทักษะทางคณิตศาสตร์
>> นิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการของนักศึกษาด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> กิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> กิจกรรม “คอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยีทูเดย์” (Computer and Technology Today)
>> บิงโกแสนสนุก
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
>> การแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางสุขภาพ
>> การคัดกรองโรคอ้วน
>> การนวดแผนไทย (นวดตัวและนวดฝ่าเท้า)
>> วัดความดันโลหิต
>> การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic CPR)
>> ตรวจ กรุ๊ปเลือด
>> ตรวจสารเคมีในเลือด
>> กิจกรรมการแสดงหุ่นกายวิภาค
>> กิจกรรมโภชนาการและการใช้ ประโยชน์จากฉลากโภชนาการ
>> นิทรรศการความรู้ด้านอาหาร-ขนม จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
>> นิทรรศการ Healthy มีสุขด้วยการออกกำลังกาย

เอกสารประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560

การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ

การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ฯ IT Genius ลงทะเบียน
การแข่งขันการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียน
การแข่งขันทักษะภาษาซี ลงทะเบียน
การแข่งขันการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียน
การประกวดและฝึกปฏิบัติการจัดสวนถาด ลงทะเบียน
การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ลงทะเบียน
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Camp Walk Rally ดาวน์โหลด
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
การแข่งขันการใช้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad ดาวน์โหลด

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฺฏิบัติการโลกและดาราศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด
การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ทางเคมีเพื่อใช้ในครัวเรือน ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหาร ขนม จากผลผลิตทางการเษตรในท้องถิ่น ดาวน์โหลด