กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT Genius 2017
วัน/เวลาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
รายละเอียด :
ระดับชั้นและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
· ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน
· การแข่งขันเป็นแบบรายบุคคล โดยสถาบันการศึกษาสามารถส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการ
แข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันต่อสถาบันการศึกษา

วันเวลาและสถานที่การแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00 น. - 09.00 น. เริ่มรับลงทะเบียน
เวลา 10.00 น. เริ่มแข่งขันในรอบคัดเลือก
เวลา 13.00 น. เริ่มแข่งขันในรอบตัดสิน
เวลา 14.30น. ประกาศผลและมอบรางวัล

สถานที่ที่ใช้ในการลงทะเบียนและแข่งขัน
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขัน IT Genius แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
1.1 รอบคัดเลือกข้อสอบเลือกตอบจำนวน 100 ข้อ เลือกผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดระดับละ 5 คน
1.2 รอบตัดสินแบ่งป็นกิจกรรมดังนี้
1) ตอบคำถามถูกผิด 5 คะแนน
2) เปิดป้ายตอบคำถาม 5 คะแนน
3) เปิดภาพตอบคำถาม 5 คะแนน
4) เลือกป้ายคำถามตามหมวดหมู่ 15 คะแนน
*หมายเหตุถ้าคะแนนเท่ากันจะเปิดป้ายคำถามตามหมวดหมู่จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
2. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสาร และคอมพิวเตอร์อื่นที่กรรมการไม่ได้
จัดเตรียมให้เข้าในห้องจัดการแข่งขัน
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ขอบเขตของเนื้อหาการแข่งขัน
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับ Thailand 4.0
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เกณฑ์การตัดสิน
· กรรมการประกอบด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาคะแนนจากการแข่งขัน\
2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
· รอบคัดเลือก เป็นคำถามตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของเนื้อหาการแข่งขัน คำถามมีทั้งหมด 100 ข้อ
เวลาในการทำข้อสอบ 1ชั่วโมง และคัดเลือกผู้เข้ารอบตัดสินที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละประเภท
จำนวน 5 อันดับ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลาที่ส่งข้อสอบ
· รอบตัดสิน เก็บคะแนนกิจกรรมที่ 1 2 และ 3 ส่วนกิจกรรมจะเป็นการเลือกป้ายปิดคำถามให้
เขียนตอบทั้งหมด30 ข้อโดยผู้เข้าแข่งขันผลัดกันเลือกคนละ 3 ข้อ ทุกคนจะต้องตอบคำถามทุก
ข้อจากที่เลือก ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามถูกจะได้1 คะแนน ตอบผิดจะได้0 คะแนน คะแนนทั้ง
4 กิจกรรมรวมเป็น 30 คะแนน
· ผู้ชนะจะคัดเลือกคนที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 3 อันดับ ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ทาง
คณะกรรมการจะพิจารณาจากจำนวนข้อที่ผู้เข้าแข่งขันตอบคำถาม
· ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 700 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท
· ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน จะได้เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์53000
หรือ e-mail : chanida@uru.ac.thหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์
http://www.sci.uru.ac.th/sciweek60/
ไฟล์เอกสาร :
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
อาจารย์ผู้ควบคุม
โรงเรียน/หน่วยงาน
ระดับชั้น
ที่อยู่
โทรศัพท์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวสันต์ กันชาติ
 • เด็กชายศิลา สนปี

  2. สวรรค์อนันต์วิทยา
  ระดับชั้น : ม.6
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายปราโมทย์ วงศ์คำ
 • นายวชิรวิชญ์ อธิศักดิ์นันทกุล
 • นายพัทธนันท์ พุทธานันทเดช

  3. สวรรค์อนันต์วิทยา
  ระดับชั้น : ม.6
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายปราโมทย์ วงศ์คำ
 • นายณัฐชนน ภูขมัง

  4. โรงเรียนเจริญวิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสุภาพ เชียงรอด
 • เด็กชายพีรพล มอญสิน
 • เด็กชายปฏิพัทธ์ เกิดช่วง
 • เด็กชายรัชชานนท์ เกิดช่วง

  5. โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธัญธวัชญ์ ธนะพัฒน์โชติกุล
 • เด็กหญิงอัจฉริยา แปงการิยา
 • เด็กชายกรัณย์กร บุญชื่น
 • เด็กชายพัชรพล ทองเมือง

  6. โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธัญธวัชญ์ ธนะพัฒน์โชติกุล
 • เด็กชายวัชรพล ต่ายลำยงค์
 • เด็กชายธนบดี สวัสดี
 • เด็กชายภูริ แสงนวกิจ

  7. อุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางนงนุช ชัยเนตร
 • ด.ช.กิตติภัฎ วัฒนพานิช
 • ด.ญ.ปิ่นนารี พร้มมิตร
 • ด.ญ.กัญญาวีร์ พันธ์สำเนียง
 • ด.ญ.วจีภัทร ชาวสมุทร

  8. อุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางนงนุช ชัยเนตร
 • ด.ญ.วิรัญชนา สมศักดิ์
 • ด.ญ.ปวีณา คงถาวร
 • ด.ญ.วิรัศรา จิระเดชประไพ
 • ด.ญ.ณัฐวีร์ อุทัยชิต

  9. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ
 • ด.ญ.ปุนยวี แตงเถาว์
 • ด.ญ.ชลดา คำเทพ

  10. อุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางนงนุช ชัยเนตร
 • ด.ญ.กัญญพัชร โมรารักษ์

  11. ท่าปลาประชาอุทิศ
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญา
 • นายอฤทัย จันทไทย
 • นายชัยณรงค์ ทองระ
 • นายภานุวัฒน์ มงคลเสถียร
 • นายยุทธศักดิ์ ทะนะ

  12. สวรรค์อนันต์วิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวสุทธินันท์ แพรพันธ์
 • นายกฤษณ์ธร แสงเวียง
 • นายปริญญา ประดิษฐ์

  13. อุตรดิตถ์ดรุณี
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายตรัยมิตร ธูปใส
 • ด.ญ.กวินธิดา อ่อนมี
 • ด.ญ.กัญญารัตน์ ธรรมโชติ
 • ด.ญ.นันท์นลิน ตั้งมั่นดี

  14. ทองแสนขันวิทยา
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด นายอภิเชษฐ์ นามอื่น
 • นายอภิลักษณ์ เทียะบาง
 • นายนครินทร์ คณะแก้ว

  15. โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางนุสลา รัฐธรรม
 • นายอภิวิชญ์ ลำอินทร์
 • นายนครินทร์ มั่งเงิน
 • นายยุทธนา พิมพ์ภา
 • นายกฤษกร ทิพย์ลุ้ย

  16. อุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางนุสลา รัฐธรรม นายเกียรติชัย แสนศรี
 • นายวัชระ วิริยะกุล
 • นางสาวปุณมา มาสุด