กิจกรรมการแข่งขันการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
วัน/เวลาระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า วันที่ 17 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง C-209 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียด :
1. ระดับชั้นและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ ระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่
กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆในภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันการศึกษาสามารถส่งนักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 2 คน โดยจำนวนทีมไม่เกิน 2 ทีมต่อสถาบันการศึกษา

2. วันเวลาและสถานที่การแข่งขัน
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00- 13.30น.
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00น. กรรมการชี้แจงกติกาการแข่งขันและติดตั้งโปรแกรม
09.00-12.00 น. แข่งขันการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
13.00-13.30 น. นำเสนอผลงาน ตัดสินและประกาศผลพร้อมมอบรางวัล
สถานที่แข่งขัน ห้อง C-209 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์(ICIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3. รายละเอียดการแข่งขันและหลักเกณฑ์เฉพาะ
3.1 กรรมการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน โดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
3.2 ผู้แข่งขันเลือกจัดเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันตามความเหมาะสม และติดตั้งด้วยตนเอง
3.3 พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด
3.4 ผู้แข่งขันนำเสนอผลงานไม่เกิน 3 นาที
3.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

4. เนื้อหาการแข่งขัน
4.1 มีความถูกต้องสมบูรณ์และใช้งานได้จริง
4.2 ใช้ภาษาและภาพที่เหมาะสม ไม่สื่อถึงการใช้ความรุนแรง
4.3 เสริมสร้างพัฒนาการและสติปัญญา
4.4 มีความคิดสร้างสรรค์

5. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกตามความเหมาะสมดังนี้ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
5.1 ความถูกต้องของคำสั่งในการพัฒนาเกม 25 คะแนน
5.2 อัลกอริทึมหรือขั้นตอนของเกม 25 คะแนน
5.3 องค์ประกอบและปฏิสัมพันธ์ของเกม 25 คะแนน
5.4 ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอ 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

6. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 700 บาทพร้อมวุฒิบัตร

7. กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตำบลท่าอิฐอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์53000 หรือ
E-mail Address: chanida@uru.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์
http://www.sci.uru.ac.th/sciweek60/
ไฟล์เอกสาร :
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.
2.
อาจารย์ผู้ควบคุม
โรงเรียน/หน่วยงาน
ระดับชั้น
ที่อยู่
โทรศัพท์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กำลังรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม