กิจกรรมการแข่งขันทักษะ URU Network Champion ด้านสายสัญญาณเครือข่าย (Cabling 2017)
วัน/เวลาระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง C-209 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
รายละเอียด :
การพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู้ในระดับอาชีพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับชาติและนานาชาติสู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีการปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนทัศน์ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์การสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โครงการแข่งขันทักษะฝีมือทางด้านสายสัญญาณจึงจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวะศึกษา ได้มีสนามในการฝึกทักษะ ประสบการณ์และพัฒนาฝีมือในด้านสายสัญญาณเครือข่าย (Cabling)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงในการทำงาน
2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาให้มีทักษะ ความสามารถทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางด้านสายสัญญาณ ในการเพิ่มพูนความรู้และ สัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนในการต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา
4. สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมา สร้างสรรค์งานจริง และปฏิบัติการจริง
5. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอน

กติกาการแข่งขัน URU Network Championด้านสายสัญญาณเครือข่าย (Cabling 2017)
1. โจทย์การแข่งขันด้านสายสัญญาณเครือข่าย (Cabling 2017)แบ่งออกเป็น 2 ภาค
1.1. การแข่งขันภาคทฤษฎี
1.2. การแข่งขันภาคปฏิบัติ
2. วิธีการแข่งขัน
2.1. ภาคทฤษฎีจะมีข้อสอบจำนวน 35ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) รวม 35คะแนน ระยะเวลา 20 นาที2
2.2. ภาคปฏิบัติผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อตามไดอะแกรมดังต่อไปนี้
2.2.1.LAN (UTP)
การแข่งขันการเข้าหัวต่อ (Connector) กับสายสัญญาณ CAT5e UTPผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 10นาทีในการเข้าหัวต่อกับสายสัญญาณUTP CAT5eให้ได้จำนวนสายสัญญาณให้ได้จำนวนชุดมากที่สุดพร้อมตัดสายใส่ฝาครอบและรัดเข็มขัดรัดสายทุกตัวให้เรียบร้อย
อุปกรณ์และ เครื่องมือที่จำเป็นที่ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
* UTP CAT5eขนาด 30cm. จำนวน 10เส้น
* RJ45 Modular Plug CAT5eจำนวน 15ตัว
* RJ45 Modular JackCAT5e จำนวน 10 ตัว
* CAT 5E Plug BOOT20ตัว
* RJ45, RJ11Hand Set Crimp Tool 1ตัว
* IMPACT TOOL with Blade 1 ตัว
* UTP Cable Tester 1 ตัว (P/N TX-1302)
* มีดคัตเตอร์และกรรไกร
โดยเจ้าหน้าที่วางเตรียมไว้ให้ในจุดที่กำหนด

หมายเหตุ
1. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง เช่น คีมตัด, ,เครื่องมือปอกสาย UTP
2. หากผู้เข้าแข่งขันไม่ตัดสายส่วนเกินออก หรือไม่ได้ใส่Plug BOOTหรือไม่ปิดฝาครอบให้เรียบร้อยสายสัญญาณเส้นนั้นจะไม่ได้คะแนน
3. ผู้ที่มีโอกาสชนะในการแข่งขันมองที่เรื่องของคุณภาพในการหัวความเร็ว ความเรียบร้อย และความสะอาด เป็นหลักในการตัดสิน
4. ผลการพิจารณาของกรรมการตัดสินถือเป็นอันสิ้นสุด

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อตามไดอะแกรมดังต่อไปนี้
กติกาการให้คะแนนภาคปฏิบัติ
1. การแข่งขัน LAN (UTP) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าหัวต่อ (Connector) กับสายสัญญาณ CAT5e UTP ให้ถูกต้องตามที่ไดอะแกรมกำหนดและเข้าหัวต่อตามมาตรฐาน T568B ให้ได้จำนวนสายเส้นมากที่สุดพร้อมตัดสาย ใส่ฝาครอบและรัดเข็มขัดรัดสายทุกตัวให้เรียบร้อย
2. การนับคะแนนจะทดสอบด้วยเครื่อง CABLE TESTER เมื่อทดสอบถ้าผ่าน ไฟLEDสีเขียวของเครื่องทดสอบจะขึ้นเรียงลำดับทั้งสี่หลอด(1,2) (3,6) (4,5) (7,8)ทั้งสองฝั่ง(master + remote) จึงนับเป็นคะแนน ในขณะตรวจนับคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนับพร้อมกับเรียกผู้เข้าแข่งขันมาตรวจนับพร้อมกันและลงชื่อรับทราบผลคะแนน
3. ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่เก็บเครื่องมือให้เรียบร้อย (เก็บลงถุงเครื่องมือตามเดิม) หรือมีเศษวัสดุตกหล่น จะถูกหักคะแนน ภาคปฏิบัติ

กฎเกณฑ์การตัดสินชี้ขาดผู้ชนะ
1. เมื่อแข่งขันเสร็จทั้ง 2 ภาค รวมคะแนนเพื่อหาผู้ชนะโดยนับจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา
2. ถ้าคะแนนของผู้เข้าแข่งขันเท่ากันให้ตัดสินจากคะแนน ภาคปฏิบัติLAN (UTP)เป็นอันดับแรก
3. ถ้าคะแนนของผู้เข้าแข่งขันภาคปฏิบัติLAN (UTP) เท่ากันให้ตัดสินจากคะแนน ภาคทฤษฎี
4. ถ้าหากคะแนนภาคทฤษฎีเท่ากันอีกให้ตัดสินด้วยวิธีแข่งขันภาคปฏิบัติLAN (UTP)ใหม่อีกครั้งตาม
กติกาที่คณะกรรมการกำหนด(Battle)
หมายเหตุอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมโดยเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการ

ระดับชั้นและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ ระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันการศึกษาสามารถส่งนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 2 คน โดยส่งได้1 ทีมต่อสถาบันการศึกษา

วันเวลาและสถานที่การแข่งขัน
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. กรรมการชี้แจงกติกาการแข่งขัน
08.30-11.30 น. แข่งขันทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11.30-12.00 น. ประเมิน และประกาศผลพร้อมมอบรางวัล

สถานที่เข่งขัน ห้อง C-209 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์(ICIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมวุฒิบัตร

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -10 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์53000 หรือ
e-mail : chanida@uru.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์
http://www.sci.uru.ac.th/sciweek60/
ไฟล์เอกสาร :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น : ระดับชั้นมัธยมศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวสันต์ กันชาติ
 • นายโสภนัฐ สุรเดช
 • นายปรัญชัย ใจประสงค์

  2. โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเกียรติชัย แสนศรี
 • นายกฤษกร ทิพย์ลุ้ย
 • นายวุฒินันท์ มุนินสาร

  3. โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา
 • นายณัฐวุฒิ พุ่มพร
 • นายณัฐพัชร์ บัวคำโคตร์

  4. โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา
 • นายอภิวิชญ์ ลำอินทร์
 • นายนครินทร์ มั่งเงิน

  5. ทองแสนขันวิทยา
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์
 • นายจักรกริชชัย บัวสมบูรณ์
 • นายชิษณุพงศ์ คัมภีร์