กิจกรรมการประกวดการจัดสวนถาด ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”
วัน/เวลาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด :
การประกวดจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2560


กำหนดการ

ลงทะเบียนเวลา 13.30 – 14.00 น.

บรรยาย : หลักศิลปะในการจัดสวน 14.00 – 14.30 น.

บรรยายและปฏิบัติการ : การจัดสวนถาดเวลา 14.45 – 15.45 น.

สรุป / มอบรางวัล / ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเวลา 15.45 – 16.00 น.


รายละเอียดกฏเกณฑ์ กติกา จะประกาศให้ทราบในที่ประกวด

- แต่ละสถาบันสามารถส่งนักเรียน/นักศึกษาจัดสวนฯได้ไม่เกินทีมละ 4 คน รับจำนวนจำกัด
จำนวน 30 ทีม เรียงลำดับตามวันที่ส่งใบสมัคร(ไม่เสียค่าสมัคร)
กรุณาเขียนชื่อสะกดการันต์ให้ชัดเจน

-ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มา ทางผู้จัดจะจัดให้ หลักเกณฑ์ ปฐมนิเทศ บรรยายความรู้ ก่อนการปฏิบัติ- รางวัลมีทั้ง 3 ระดับแยกเป็น

รางวัลชนะเลิศ 800 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 600 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นเงิน 400 บาท

มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ทุกรางวัล

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มรภ.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1711 หรือ 086-9352027 ในวันและเวลาราชการกรุณาส่งใบสมัคร มายัง สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 หรือโทรสาร 055-411096 ต่อ 1711 ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ไฟล์เอกสาร :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับชั้น : ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายอนุชิต ดวงดาว
 • นายปรเมศ เพชรขาว
 • นางสาวสถภาวดี หอมหวล
 • นางสาววริสรา สว่าง

  2. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษา 1-3
  อาจารย์ผู้ควบคุม : พระอาจารย์สมจิตร สมจิตฺโต / ครูเสาวภา ม่านต๊ะ
 • สามเณรธนบูรณ์ แช่มชื่น
 • สามเณรภาณุวัฒน์ เพชรทอง
 • สามเณรวันชนะ ขันใส

  3. โรงเรียนเจริญวิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นาวสาวอรพินท์ เทพสิริ
 • เด็กหญิงสุธามาศ ยางเคลือ
 • เด็กหญิงกมลทิพย์ แดงกองโค
 • เด็กหญิงนิธิอาภา ม่วงบัว

  4. สหคริสเตียน
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายตะวันไท ล้นลุย
 • นายนราธิวัฒน์ คุ้มมี
 • นายธนวัฒน์ น้อยนาฝาย
 • นางสาวดุจเพชรพลอย แก้วเนตร
 • นางสาวสุพิชญา น้อยทัน

  5. เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวธมลวรรณ กันทะเขียว
 • เด็กหญิงกรวรรณ จันทร์ทอง
 • เด็กหญิงสมัชญา เพ็ชรภิพัตย์
 • เด็กหญิงกาญจณา จันทร

  6. เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวธมลวรรณ กันทะเขียว
 • เด็กชายกฤษฐกร เศวตนัย
 • เด็กหญิงณัฐรินทร์ โพสม
 • เด็กหญิงกมลพร วงศ์ษา

  7. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายนิพิฐพนธ์ สีนาคม
 • เด็กหญิงติชิลา สุรีย์
 • เด็กหญิงวริสรา ศรีมาลัย
 • เด็กชายบุรัสกร มาปัน
 • เด็กชายธนภัทร หมั่นขัน

  8. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายสุรวัช ศิริวาช
 • เด็กชายณัฐภูมิ ถุงแก้ว
 • เด็กชายจเรา ไกรราช
 • เด็กชายธีรโชติ คำเหลือง
 • เด็กชายอัครา ชูชาติ

  9. ทองแสนขันวิทยา
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวรัตนาพร ขาวจ้อย และนายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอม
 • เด็กหญิงศิลานันท์ ขวัญอ่อน
 • เด็กหญิงลลิตา ปาโมกข์
 • เด็กหญิงอาภาพร ทองจันทร
 • เด็กหญิงสุกานดา. ไพรสุข

  10. ทองแสนขันวิทยา
  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวรัตนาพร ขาวจ้อย และนายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอม
 • นางสาวดวงกมล มูลน้ำอ่าง
 • นางสาวอรนิภา จันต่อม
 • นางสาววิภาวดี คำน้อย
 • นางสาวศิริพร คาวหวาน