กิจกรรมการประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
วัน/เวลาระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียด :
การประกวดจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

กำหนดการ

ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น.
บรรยาย : หลักศิลปะ 09.00 – 10.00 น.

บรรยายและปฏิบัติการ : วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 10.00 – 12.00 น.

สรุป / มอบรางวัล / ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 14.00 – 14.30 น.

รายละเอียดกฏเกณฑ์ กติกา จะประกาศให้ทราบในที่ประกวด

- แต่ละสถาบันสามารถส่งนักเรียนระดับละ 2 คน รับจำนวนจำกัด
จำนวน 100 คน เรียงลำดับตามวันที่ส่งใบสมัคร(ไม่เสียค่าสมัคร) กรุณาเขียนชื่อสะกดการันต์ให้ชัดเจน

- ทางผู้จัดจะจัดให้ หลักเกณฑ์ ปฐมนิเทศ บรรยายความรู้ ก่อนการปฏิบัติ


- รางวัลมีทั้ง 3 ระดับแยกเป็น
รางวัลชนะเลิศ 600 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 400 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 300 บาท
มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ทุกรางวัลสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มรภ.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1711 หรือ 086-9352027 ในวันและเวลาราชการ

กรุณาส่งใบสมัคร มายัง สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 หรือโทรสาร 055-411096 ต่อ 1711 ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2560
ไฟล์เอกสาร :
ปิดรับสมัคร เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องจัดเตรียมการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. สหคริสเตียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ผู้ควบคุม : ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรนภา สวนแก้ว/นายตะวันไท ล้นลุย
 • นายวชิรพล โตสวัสดิ์
 • นายอัศนี บุตรที

  2. สหคริสเตียน
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรนภา สวนแก้ว/นายตะวันไท ล้นลุย
 • เด็กหญิงพิชญาภา ฉายฉลาด
 • เด็กหญิงวันวิสาข์ แก้ววังอ้อ

  3. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางโชษิตา หล่ำทุ่ง
 • เด็กชายสิทธิพล โชคชื่น
 • เด็กชายอภิวัฒน์ มีหวัง

  4. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางภรณ์ชนัท ชำนาญ
 • เด็กหญิงมาติกา แก้วไหล
 • เด็กหญิงปนิตา ศรีสว่าง

  5. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา
  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายถนอม จินดาขัด
 • เด็กชายณัฐพล รอดภัย
 • เด้กหญิงปิยธิดา สมบูรณ์เถกิง

  6. เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธีรธรรม ทาขาว
 • ด.ช. นราวิชญ์ ฟักปลั่ง
 • ด.ญ. พิชชาภา เปียฉ่ำ

  7. อนุบาลอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ป.5
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนนท์ธิญา อริวันนา
 • เด็กหญิงชนิษฐา เกื้ออารีนันทวุฒิ
 • เด็กหญิงณัฏฐวรรณ หรรษไพบูลย์

  8. อนุบาลอุตรดิตถ์
  ระดับชั้น : ประถมศึกษา (ป4)
  อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวกมลทิพย์ นุ่นโฉม
 • เด็กหญิงกัญญาวีร์ สวัสดิ์วงษ์
 • เด็กหญิงปานรดา คล้ำชื่น